کد آگهی : ۷۰۳۱


فروش آپارتمان مسکونی
گلباد
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : دیروز

کد آگهی : ۷۱۳۸


اجاره مغازه تجاری
بر فلکه دخانیات
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : دیروز

کد آگهی : ۷۱۳۹


فروش مغازه تجاری
خیابان باکری

تاریخ ثبت : دیروز

کد آگهی : ۷۱۳۱


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۱۳۲


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
حوالی ارتش و پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۱۳۳


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ ۱ کوچه ۶
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۱۳۴


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده ارومیه- بالانج
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۱۲۸


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران ۲ روبروی مسجد کوی مقدم پ ۷۱
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۱۲۹


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد مولوی فردوسی دانشکده
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۱۳۰


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد مهدوی محتشم عمار یاسر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۰۴۰


فروش زمین مسکونی
اخر غفاری اذر اول مهدوی ۲
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۴۲


اجاره مغازه تجاری
خیابان میرداماد نبش کوچه ۱۵
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۴۳


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری میرداماد داخل شهر
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۵۷


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شیخ تپه بهداری گلباد فارابی رودکی عمار یاسر
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۶۱


فروش زمین مسکونی
امام رضا ۲ فتح الهی کوچه مسجد
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۷۱


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد فارابی فردوسی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۸۶


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲
به مبلغ ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۹۰


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
منطقه خوب شهر باشه
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۹۳


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی آخر سهند
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۰۹۶


فروش مغازه تجاری
خیابان امام بازار بزرگ
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۱۲۳


اجاره آپارتمان مسکونی
حسنی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۱۲۴


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد فارابی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۱۲۶


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار خیابان حج
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۱۲۷


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد فارابی محتشم
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۳۹۰۱


فروش ساختمان مسکونی
بر ارتش
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۶۲۴۳


فروش ساختمان مسکونی
ارتش فرخی
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۳


فروش ساختمان مسکونی
بلوار باهنر خ مصطفی زاده
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۴


فروش زمین تجاری
باهنر بر خیابان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۵


فروش زمین مسکونی
بلوار باهنر کوچه پرنیان
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۶


فروش زمین مسکونی
ابتدای خیابان ورزش

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۷


فروش ساختمان مسکونی
بهداری گلباد چهار راه مسجد سمت چپ کوچه اول سمت چپ
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۹


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
آزادگان مولوی امین حسنی
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۱۱۲


فروش ساختمان تجاری
بر اپادانا مابین معلم و ۸شهریور
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۱۰۹


فروش زمین مسکونی
بلوار استاد شهریار پشت زمینهای فاز ۲ نیروی انتظامی زمینهای حاج علی قصاب
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۱۰


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۱۱


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۱۸


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۰۹۷


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر۲.فاز دوم پروژه دادگستری.
به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۰۹۸


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش فرخی اولین آپارتمان گرانیت سمت نانوایی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۰۹۹


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
حوالی پنجراه و ارتش
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۰۰


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش امینی
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۰۲


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
اطراف پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۰۳


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش خیام همافر ارشاد
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۱۰۴


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۴۲۹


فروش ساختمان مسکونی
خ سلطانی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۴۲۸۲


فروش آپارتمان تجاری
امینی روبروی استانداری
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۲۲۴۰


فروش آپارتمان مسکونی
سیروس ۲ کوچه مسجد ابوطالب
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۲۲۴۱


فروش ساختمان مسکونی
سرداران کوچه تلفنخانه
به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۹۱۶


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۴۱۳۱


اجاره ساختمان مسکونی
برخیابان هشت شهریور
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۱۸۴۰


فروش آپارتمان تجاری
بر حسنی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۳۳۷۷


فروش مغازه تجاری
بهداری اول گلباد
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیشهمه آگهی ها

بازدید امروز: 4
بازدید دیروز: 71
بازدید کل: 1023

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد