کد آگهی : ۷۲۷۵


فروش ساختمان مسکونی
تلفنخانه کوچه ۵
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۲۷۸


خواهان اجاره مغازه تجاری
امینی مدرس کاشانی سرداران دانش طرزی
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۲۰۳


فروش ساختمان مسکونی
مدنی ۱ کوی ۷ آسیاب کوچه بوعلی
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۸۰


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی پاساژ ارک همکف
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۴۰۹۳


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سومون اباد بعد از مدرسه نبش خیابان نشاط
به مبلغ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۶۸


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۷۰


خواهان خرید زمین مسکونی
امینی پنجراه
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۷۴


فروش ساختمان مسکونی
باهنر خ معلم کوچه ۴
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۶۴


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کوثر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۷۲۶۶


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش کاشانی امینی برق
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۷۲۶۷


فروش مغازه تجاری
ایثار خیابان اندیشه(رازی)
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۷۲۵۴


خواهان خرید ساختمان مسکونی
عمار ارشاد مافی پیروزی مفتح همافر
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۷۲۵۵


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش کاشانی امینی برق
پیش ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۷۲۵۶


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
برق ارتش کاشانی پل قویون
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۷۲۵۷


خواهان خرید ساختمان مسکونی
سرداران حافظ ارتش ۹ پله رازی
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۷۲۶۰


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۷۲۶۱


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
عمار_برق_یاسر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۶۹۲۰


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش دره چایی پنجراه حافظ ۱
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

کد آگهی : ۷۲۵۱


فروش باغ و باغچه زراعی
۵ کیلومتری جاده سنتو
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

کد آگهی : ۴۷۹۳


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان ماد
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۷۲۳۸


فروش ساختمان مسکونی
خوی بلوار احمدنیا نرسیده به پارک لاله پشت بر اول بن بست سیستانی
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۷۲۴۸


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش کوی داداش نژاد آپارتمان ثنا
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۷۲۴۹


فروش ساختمان مسکونی
ر خیابان وکیلی کوچه ۱۲متری
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۷۲۳۴


اجاره ساختمان مسکونی
خانه دربستی در خیابان دره چایی بر خیابان
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۳۵


اجاره سالن تجاری
پنجراه داخل کوچه ۷ متر با خیابان اصلی فاصله داره
پیش ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۳۶


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۳۷


اجاره سالن تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۳۹


فروش ساختمان مسکونی
خوی ورودی کوی صفا ۱۴ متری مولوی کوچه مولوی ۸
به مبلغ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۴۰


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۴۱


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۴۲


فروش آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۲۴۷


فروش ساختمان مسکونی
گرجی پلاک ۲۰
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۱۷۳۶


اجاره ساختمان مسکونی
مافی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۵۶۶۱


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان عمار نرسیده به چهار راه برق
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۷۲۱۲


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۷۲۳۳


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی کوچه داداش نژاد
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۷۲۴۴


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
آبیاری. دانشکده. ولیعصر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۷۲۳۰


فروش ساختمان مسکونی
خیابان سید جواد سمت مسجد سید جواد
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۳۱


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه خ امینی کوی۴
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۳۲


فروش ساختمان مسکونی
ارشاد کوی رزمندگان
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۱۸


فروش آپارتمان مسکونی
بر دروازه شاپور
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

کد آگهی : ۲۱۹۲


اجاره آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش نبش
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۳۵۱۷


اجاره ساختمان مسکونی
عطایی کوچه خطیب
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۷۲۱۹


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۹ جاده سرو
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۰


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی ابشناسان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۱


فروش ساختمان مسکونی
خیابان دستغیب خیابان پیروزی کوچه ۱۰ متری
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۲


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۳


فروش آپارتمان مسکونی
پنج راه پشت ازمایشگاه میلانی
به مبلغ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۴


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش شهر مدنی امینی
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۵


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش دره چایی
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۲۲۷


فروش ساختمان مسکونی
خیابان دیانت بهنق دو کوی ۱۸
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۰۸۹


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره برق
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵همه آگهی ها

بازدید امروز: 41
بازدید دیروز: 0
بازدید کل: 41

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد