نتیجه جستجو برای :   
تعداد ۲۷۳۷ مورد یافت شد

کد آگهی : ۷۶۹۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۶

کد آگهی : ۷۶۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۸

کد آگهی : ۷۶۹۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس نرسیده به گنج آباد
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۸

کد آگهی : ۵۵۸  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده مهاباد کیلومتر ۱۳
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۷۵۹۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی صبا روبروی باران
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۶۹۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوی جهانگیرزاده ۷ روبروی اپارتمان سپید
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۷۶۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش عمار ارشاد حافظ
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۷۶۸۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پل قويون
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۷۶۸۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ امینی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۷۶۸۷  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
براعتی شیخ تپه بهداری مولوی بر اصلی دفاع مقدس
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۱

کد آگهی : ۷۶۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
سرداران تا حافظ ایالت تا دره چایی
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۲

کد آگهی : ۷۶۸۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده امامزاده
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۱

کد آگهی : ۷۶۸۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ راهنمایی کوچه ی ١٢
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۷۶۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۲ ساختمان حافظ طبقه ۶
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۷۶۶۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حوالی ارتش و پنجراه و ...
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۶۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۶۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۴۸۳۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عطایی دلگشا
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۷۶۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
امین آزادگان درستکار
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده۷
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۴۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۰  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ سرداران
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر به غیر از امام کاشانی خیام
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش دره چایی ارشاد حافظ کیوان راهنمایی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۴  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۳

کد آگهی : ۷۶۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۷۶۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ایثار ۲۰ متری نیلوفر بالاتر از پارک
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۷۶۶۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷ بن بست سوم
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۴۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی کوچه بهار پلاک ۶۹
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۶۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش پنجراه امینی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۷۶۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
مدرس نبش کوچه ۱۸ طبقه اول واحد ۱
به مبلغ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۳

کد آگهی : ۷۶۶۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
جاده سلماس نبش کوی سالار
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۴

کد آگهی : ۷۶۶۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۴

کد آگهی : ۷۶۴۲  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
بر خیابان های پر تردد
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۴۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۳۹۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان صاحب تبریزی کوی ۱۵
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۲۷

کد آگهی : ۳۲۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
فلکه کسری خیابان زند کوی ۲
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۲

کد آگهی : ۷۶۳۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ امینی
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۷

کد آگهی : ۷۶۳۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۲ نبش کوچه ۲ پلاک ۷۹
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۷

کد آگهی : ۷۶۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲، کوچه ۳۵، پشت بانک ملی عسگرخان، آپارتمان رز
به مبلغ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۳۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان سرداران ۳ نرسیده به فلکه ۹ پله
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۷

کد آگهی : ۷۶۲۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۷۶۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۳
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۷۶۲۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
ارتش
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۷۶۳۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۷۲۳۷  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۶۲۷  (شمس 118)


فروش مغازه صنعتی
شیخ شلتوت کوچه صنعتگران
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۷۶۳۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش مدنی امینی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۷۶۱۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
حسنی
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۷۶۱۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۷

کد آگهی : ۷۶۱۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
نبش خیام شمالی و مدنی ساختمان کیمیا
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۸

کد آگهی : ۷۶۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارومیه دانشکده_ خ شهید مفیدی فر _ چهارراه شورا مجتمع مسکونی سپیدار
به مبلغ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۸

کد آگهی : ۷۶۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۹

کد آگهی : ۷۶۲۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۹

کد آگهی : ۷۶۲۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کد آگهی : ۷۶۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اول خیابان ارتش، پشت جهاد دانشگاهی
به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۹

کد آگهی : ۳۸۹۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کوچه تلفنخانه کوچه سوم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۴

کد آگهی : ۷۵۷۰  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد فردوسی مولوی ازادگان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۶۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۸

کد آگهی : ۴۳۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
حسنی برج ماندگار
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۰۱

کد آگهی : ۶۳۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
حسنی ساختمان کیا
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۷۶۰۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۷۶۱۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
واقع در اول زیرگذر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۷۶۱۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۴۴۵۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بدیعی بر ۱۶ متری زرین تاج
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۶۲۸۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سعدی۲.کوی کیوان.زمینهای جاسمی.
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۷۵۹۵  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
قدیمی ساخت
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۹۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی کوی بهار
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۹۷  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
خیابان برق چهارراه مخابرات
به مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۹۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۹۹  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امام زاده
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۶۰۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بلوار باهنر خ معلم
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
بر ارتش
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۷۵۵۴  (شمس 118)


خواهان اجاره سالن تجاری
حوالی مدرس ، پنجراه ، کاشانی ، بهداری ،
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدیریت کوچه ۱۲ آپارتمان ساحل ۴
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۵۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی

به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۴  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
بهداری
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری ازادگان مولوی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری مهدوی رودکی سعدی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۷  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری مهدوی رودکی سعدی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۸  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد میرداماد
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۷۲  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
بهداری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۷۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد مرداماد شیخ تپه
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۷۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۷۵۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۷۵۹۰  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
داخل شهر ارومیه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۷۵۹۲  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش حافظ امینی
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری فردوسی ازادگان شیخ تپه
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۷۹  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
شهرک شهریار بر جاده ۱۳ آبان ۲۰۰ متر جلوتر سمت چپ
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۰  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان امینی کوی ۳ پلاک
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه ۹ پله دره چایی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۷۵۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار بهداری خیابان میرداماد ۱۶متری
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۵۲۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۷۴۹۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۵۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان شمس اپارتمان ارم
به مبلغ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۳۴۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خ ارتش جنب املاک شمس ۱۱۸
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۶۸۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۷ اپارتمان انا
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۸

کد آگهی : ۷۵۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی خیابان اقایی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۱۶  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
مابین گول اوستی تا چهار راه عطایی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۷۵۱۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش و اطراف
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۷۵۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بلوار جام جم
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مولوی یک کوچه ۲
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
دانشکده سپیدار
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
دانشکده
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پل قویون
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
فردوسی ۲
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
دانشکده سپیدار بلوک سه واحدی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۴۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
بلوار ارشاد نرسیده به خیابان سهروردی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده۷
به مبلغ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۵۱۴  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
سیدجواد مافی حافظ
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۷۵۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
دانشکده فدک
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۷۵۲۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
اطراف ارتش
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۷۵۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه رودکی برج خبرنگار
به مبلغ ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۷۵۲۳  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۷۵۳۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
دانشکده فدک
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۰

کد آگهی : ۷۵۳۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
عمار، برق، آزادگان، امام رضا، مولوی، سعدی، امام علی، سلطانی، اوایل یاسر،
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۰

کد آگهی : ۷۵۳۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
مولوی آزادگان شیخ تپه بهداری
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۷۵۳۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۷۵۳۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان کمال قاسمی ( ۴۵ متری ایثار ) - بر خیابان اصلی به صورت سه نبش
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۷۵۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
البرز ۱۶ متری البرز ۵
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۳۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۴۰۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوی منصور افشار
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۹

کد آگهی : ۴۸۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوی ۱۱
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۵۸۹۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان مافی ساحلی ۲۰متری پرواز
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۵۵۵۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی
به مبلغ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۳

کد آگهی : ۷۴۰۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۵۱۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۵۱۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۵۱۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۳۱۵۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ابتدای خ ۸ شهریور
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۷۵۰۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش سرداران کاشانی مدرس
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۲

کد آگهی : ۷۵۰۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش باکری
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۴۹۷  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۶

کد آگهی : ۷۵۰۰  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
حوالی اخل شهر و سرداران
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۷۵۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
تبریز.خیابان عباسی. کوی بهشتی. خود خیابان ۲۰ متری بهشتی
به مبلغ ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۸

کد آگهی : ۷۵۰۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۷۴۹۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۶۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۱

کد آگهی : ۷۴۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۷۴۷۷  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۷

کد آگهی : ۷۴۷۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۷

کد آگهی : ۷۴۸۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۷۴۹۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان ۲۲ بهمن به سمت ۹ پله
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۳۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
حافظ۱-کوچه سحر اخشام
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۵

کد آگهی : ۷۴۷۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۷۴۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی جهانگیرزاده ۱
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهنق دو بن بست اول
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده سه راهی ایدیر اول تبت بر جاده اسفالت
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی نرسیده به مسجد فاطمیه
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۳۴۷۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آپادانا سلطانی
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۷۴۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مولوی
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور
به مبلغ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۶۰  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
حوالی داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ امینی - کوی آریا
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
کهرم
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۳۵۲۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی خ متین هدایت
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۳۲۹۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارشاد نواب صفوی
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۵

کد آگهی : ۷۴۲۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
سرداران حافظ ارشاد و شهر
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۴۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
امین دانشکده ساحلی فدک
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۶

کد آگهی : ۷۴۴۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
حوالی پنجراه. ارتش.
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۶
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۴۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
امام عطایی پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۴۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش برق سرداران کاشانی ورزش
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی کوچه مسجد جنرال آپارتمان علمدار
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۵۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش بالای مغازه
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق جواهر مجتمع سامان ۴
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۵۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ساحلی فلکه پرواز ۱۶ متری دست راست بطرف خ یاسین
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۲۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۱ اپارتمان پیشرو
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۶۳۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آخر هواشناسی .مهتاب ۳ . سمت چپ . کوچه ۳
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۱۵۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار کوچه نواب نبش کوچه هفتم
به مبلغ ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۷۴۳۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
عمار همافر ارتش
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۵

کد آگهی : ۷۴۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور کوچه ۱۷ آپارتمان نگین واحد
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۲۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۲۷  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر خ حسنی
به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۳۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
نیایش آخر ساحلی کوچه نارون طبقه همکف
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۳

کد آگهی : ۷۴۳۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
معلم کوچه. ۱۷ پلاک ۱۲ دربست
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۳

کد آگهی : ۷۴۳۳  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
رودکی سعدی صائب نبریزی مدرس عمار یاسر ۸ شهریور سلطانی وکیلی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۴

کد آگهی : ۷۴۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ورزش سلطانی ۱۴ متری اول ۱۲ متری اول
به مبلغ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۴

کد آگهی : ۷۴۲۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
۸ شهریور، خیابان نسیم، اول خیابان ابوالفتحی
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کد آگهی : ۷۴۲۳  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
مدرس
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۹پله کوچه منصور صیادی آپارتمان آریا
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۴

کد آگهی : ۶۴۴۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ دره چایی پلاک ۱۵۹
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۳۴۳۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه ارتش جهانگیر زاده
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۶

کد آگهی : ۴۰۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سومون اباد بعد از مدرسه نبش خیابان نشاط
به مبلغ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۰۱

کد آگهی : ۷۳۷۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام پاساژ نقش جهان طبقه اول
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۷

کد آگهی : ۷۳۷۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۷

کد آگهی : ۷۴۱۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان ارتش پارکینگ سالار
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۶۹۱۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه باکری کاشانی
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۲۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۹

کد آگهی : ۷۳۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی کوچه ۱۵
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۸

کد آگهی : ۷۳۷۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
عمار دره چایی ارتش سرداران
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۸

کد آگهی : ۷۳۷۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۹

کد آگهی : ۷۳۷۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
یاسر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۷۳۸۱  (شمس 118)


خواهان خرید باغ و باغچه زراعی
امامزاده اسلاملو لشنلو پرویزی میثاق
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۷۳۸۲  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
مابین فلکه امام حسین تا داروخانه ارژنگ نیا
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۷۳۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۱ آپارتمان تعاونی دادگستری فاز ۱ بلوک ۳
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۷۳۸۵  (شمس 118)


خواهان اجاره سالن تجاری
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۷۳۸۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۷۳۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۷۳۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه حافظ ارتش مدنی ۲
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۷۳۹۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۳  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۴  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
پنجراه و اطراف
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
برق کاشانی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۹  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
مدنی ۲ بهداری
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۴۰۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۶۸۹۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۷۴۰۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۴۰۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۴

کد آگهی : ۷۴۱۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر امینی شیخ تپه آزادگان بهداری عمار سلطانی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۷۴۱۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش همافر جهانگیرزاده
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۶۱۷۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ارشاد و هم از کوی دادخواه روبروی کوچه ی مهتاب یک کوچه ی شهید مصطفوی بن بست دو متری
به مبلغ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۶۰۵۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر فاضل
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۷۴۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران ۱
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۴

کد آگهی : ۵۹۴۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ازادگان یک
به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۷۳۰۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ مابین استخر و چهار راه آپارتمان sm
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۰۷

کد آگهی : ۷۳۸۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میرداماد اپارتمان فرشته
به مبلغ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۱۴۷۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۹ پله خیابان رازی کوی شبنم
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کد آگهی : ۷۳۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میرداماد
به مبلغ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۹

کد آگهی : ۷۳۶۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
مدنی ۱ و ۲
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۴

کد آگهی : ۷۳۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
حافظ ۱ و ۲ و عسگرخان و شهر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۴

کد آگهی : ۷۳۶۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پل قویون بدیعی
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۳۹۰۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر ارتش
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۴۷۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۷۲۳۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان سید جواد سمت مسجد سید جواد
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۷

کد آگهی : ۷۲۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی کوچه داداش نژاد
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۳۴۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عطایی جدید
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۷۳۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ دانشکده آپارتمان میخک
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۷۳۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان بهداری خیابان سنگی نبش خیابان پروین اعتصامی اپارتمان نوساز
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۸

کد آگهی : ۷۳۳۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان سعدی،بوستان
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۷۳۳۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی کوچه آریا کوی برزگر
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۷۳۳۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه کوچه میراحمدی
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۷۳۲۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه شهریار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۱۵۸۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای گل پاشین
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۶۴۸۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده داخل روستای قوطورلار
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۲۱۶۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
ارومیه جاده امامزاده به چی چست محال کشتیبان
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۵۵۲۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
باغ در امامزاده در روستای گلپاشین کوی بهار
به مبلغ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۵۸۲۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده گلباران
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۶

کد آگهی : ۱۵۲۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده خ بهار خ استادان کوی آناهیتا
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۷۳۰۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه تعویض روغن آپارتمان موسوی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

کد آگهی : ۷۳۱۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بلوار شیخ شلتوت کوچه ۱۴ متری سوم تعمیرگاه آسا و غذاخوری پانیذ
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۱

کد آگهی : ۷۳۱۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بلوار شیخ شلتوت روبروی صمدزاده۲
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۱

کد آگهی : ۷۳۲۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس روستای تازه کند روبروی فرودگاه
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۳۲۲  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده روستای یوالار
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۳۲۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ جنب ساختمان بانک صادرات
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۶۹۹۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
خیابان رودکی
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۲

کد آگهی : ۷۳۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای خیام شمالی کوچه پشت مسجد ۱۴ معصوم
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

کد آگهی : ۷۲۹۹  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده کلانتری
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۰۴

کد آگهی : ۷۳۰۰  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
حافظ
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۰۴

کد آگهی : ۷۲۳۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خانه دربستی در خیابان دره چایی بر خیابان
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۸۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی پاساژ ارک همکف
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۷۲۶۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کوثر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۷۲۶۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ایثار خیابان اندیشه(رازی)
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۹

کد آگهی : ۷۲۵۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۵ کیلومتری جاده سنتو
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۷۲۳۵  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
پنجراه داخل کوچه ۷ متر با خیابان اصلی فاصله داره
پیش ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۴۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۲۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۱۷۳۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
مافی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۲

کد آگهی : ۵۶۶۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان عمار نرسیده به چهار راه برق
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۴

کد آگهی : ۷۲۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۷۲۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر دروازه شاپور
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۲۱۹۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش نبش
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۳

کد آگهی : ۳۵۱۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
عطایی کوچه خطیب
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۲۱۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۹ جاده سرو
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۷۲۲۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی ابشناسان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۷۰۸۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره برق
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۲۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه ۱۴
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۷۰۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان برق خیابان سهروردی اپارتمان سهروردی
به مبلغ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۵

کد آگهی : ۷۰۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ یک
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۵۵۳۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امینی فرخی کوی داداش نژاد سمت چپ اولین کوچه از طرف نانوایی کوچه ۱۱ دومین قطعه
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۷۲۰۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
حسنی مجتمع صدر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۷۲۰۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خانباباخان ساختمان لقمان حکیم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۴۷۹۰  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
اول حافظ
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۵

کد آگهی : ۷۱۱۲  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
بر اپادانا مابین معلم و ۸شهریور
به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۲۰۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارومیه، خیابان ۲۲ بهمن، کوی سه،
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۷۱۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۹۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان رودکی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۵

کد آگهی : ۷۱۹۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
بهداری
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۵

کد آگهی : ۷۱۷۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
مولوی، طوبی
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۱۷۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان یاسر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۱۸۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ سلطانی ۱۶ متری اول
به مبلغ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۲

کد آگهی : ۷۱۴۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۵
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۷۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
بلوار آزادگان ٢ کوی شهید معصومی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۱۷۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر۲
به مبلغ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۳۳۴۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
حافظ
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۰

کد آگهی : ۷۱۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ورزش
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۱۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه روبروی دفترخانه ۱۲
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۱۷۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران ( کارمندی مجردی )
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۶۸۹۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
خیام شمالی جنب آموزش و پرورش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۷۱۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران خانباباخان ۲ ساختمان دانش
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۰۵

کد آگهی : ۷۱۶۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری انعام کوچه حافظ ۸
به مبلغ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۷۱۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان جنوبی کوی ۱۱
به مبلغ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۰۷

کد آگهی : ۶۹۱۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۰۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲
به مبلغ ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۷۱۴۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امام و خیابان بعثت٢ راسته غلامخان محله جارچی باشی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۴۱  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان فرودسی خیابان فاضل باند بالا
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۴۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ارومیه برخ حافظ۲ ۳قطعه بعد از چهار راه عطایی جدید
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۲۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
حسنی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۴
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۵۱  (شمس 118)


فروش مغازه صنعتی
شیخ شلتوت کاراژ مهران جنب نمایندگی احمدی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۰۲

کد آگهی : ۷۱۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۰۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلباد
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۷۱۳۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر فلکه دخانیات
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۷۱۳۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان باکری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۷۱۳۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ ۱ کوچه ۶
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۷۱۳۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده ارومیه- بالانج
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۹

کد آگهی : ۷۱۲۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران ۲ روبروی مسجد کوی مقدم پ ۷۱
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۰۴۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
اخر غفاری اذر اول مهدوی ۲
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۴۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان میرداماد نبش کوچه ۱۵
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۶۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امام رضا ۲ فتح الهی کوچه مسجد
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۷۰۹۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی آخر سهند
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۰۹۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام بازار بزرگ
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۷۱۲۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار خیابان حج
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۱۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
باهنر بر خیابان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۱۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بلوار باهنر کوچه پرنیان
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۱۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ابتدای خیابان ورزش
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۱۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری گلباد چهار راه مسجد سمت چپ کوچه اول سمت چپ
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۰۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بلوار استاد شهریار پشت زمینهای فاز ۲ نیروی انتظامی زمینهای حاج علی قصاب
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۷۱۱۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۷۰۹۵  (شعبه گلباد)


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۷۱۰۷  (شعبه گلباد)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۷۱۰۸  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
پشت استادیوم تختی خیابان دفاع مقدس
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۷۰۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر۲.فاز دوم پروژه دادگستری.
به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۷۰۹۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش فرخی اولین آپارتمان گرانیت سمت نانوایی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۷۱۰۱  (شعبه گلباد)


اجاره ساختمان مسکونی
شیخ تپه غفاری آذر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۰

کد آگهی : ۶۴۲۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ سلطانی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۴۲۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امینی روبروی استانداری
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۳

کد آگهی : ۲۲۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سیروس ۲ کوچه مسجد ابوطالب
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۴۵۸۴  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
چهار راه مخابرات پشت مخابرات - کوی فروشگاه جواهر ساختمان شماره ۱۰
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۴۱۳۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
برخیابان هشت شهریور
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۱۸۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر حسنی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۰

کد آگهی : ۳۳۷۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بهداری اول گلباد
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۸

کد آگهی : ۳۹۳۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۳

کد آگهی : ۴۴۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اباصلت الفت کوچه۱
به مبلغ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۸

کد آگهی : ۶۰۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه تمکین وش کوی یعقوبی
به مبلغ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۷۰۹۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۶۸۵۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ نبش کوچه فرخی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۵۰۷۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی فرخی آپارتمان آیلا طبقه ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۵۸۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی خ حضرت پور متین
به مبلغ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۶

کد آگهی : ۶۸۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ر خیابان بهداری اول خیابان میر داماد.
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۹

کد آگهی : ۷۰۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باکری کوچه ۱۵ اپارتمان رزت
به مبلغ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۵

کد آگهی : ۶۹۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ پایین تر از بستنی داداش نژاد
به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۴

کد آگهی : ۲۲۰۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
امینی بر خیابان اصلی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۷۰۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ ۱
به مبلغ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۷۰۷۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
آخر خیابان سنگی خیابان جامی کوچه ۳
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۷۰۰۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان بهداری خیابان گلباد
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۷

کد آگهی : ۷۰۴۸  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
گلباد کوچه ۴ اپارتمان شبنم اجرنما
به مبلغ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان جنگلی اپارتمان سبحان ۱۱
به مبلغ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۶۹۹۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران تلفنخانه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۵۳۵۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان گلباد خیابان شهید مهدوی ۱ برِ خیابان اصلی روبروی ١٢ متری صبا
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۴۹۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه کوچه نعمتی اپارتمان رها
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۲۶

کد آگهی : ۷۰۴۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ رودکی خ پرستو
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۳۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۶
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۷۰۳۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه مهدوی
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۷۰۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آخر گلشهر ۲ مسکن سپاه
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۶۹۳۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان ارتش خیابان کوثر
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سعدی خیابان باباطاهر ساختمان گندمی
به مبلغ ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۷

کد آگهی : ۷۰۰۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان سعدی بوستان گلستان نه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۳

کد آگهی : ۷۰۰۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
حضرتپور کوچه ۱۲ متری دونبش
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۴

کد آگهی : ۷۰۰۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
شهرک فرهنگیان خیابان جنوبی کوی ۱۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۳

کد آگهی : ۴۹۸۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۲

کد آگهی : ۶۷۹۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۹۸۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای اردیشه ۲۰۰ متر جاده شنی
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۶۹۸۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی ۲ جنب بانک سینا آپارتمان
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۲۷

کد آگهی : ۶۵۲۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
اول خیابان ۴۴ متری سعدی ۲وانتهای سعدی ۱ ،
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۹۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱ کوچه ۱۲ دونبش آپارتمان
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۶۹۶۹  (شمس 118)


خواهان اجاره سالن تجاری
شهر
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۲۳

کد آگهی : ۶۹۸۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ محتشم خ پروین اعتصامی خ دکتر حسابی
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۲۵

کد آگهی : ۶۹۳۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
کوی مهران داداش نژاد
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۱۹۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان آموزشی
پنجراه ابتدای جهانگیرزاده ۵
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۵۰۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ایثار ولیعصر تعاونی ۲۱
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۶۹۴۸  (شمس 118)


خواهان اجاره سالن تجاری
پنجراه خیام کاشانی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۲۰

کد آگهی : ۶۹۴۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۲۰

کد آگهی : ۶۹۴۰  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش و پنجراه و امینی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۶۹۴۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بر خیابان جامی ۲
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۶۹۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ کاشانی کوی ۶
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۵

کد آگهی : ۶۹۳۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۵

کد آگهی : ۶۹۳۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امینی مابین پنجراه ودره چایی کوی صبا
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۶۸۸۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ آپارتمان زمرد
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۹۲۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش ارشاد عمار یاسر
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۲

کد آگهی : ۶۹۲۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۲

کد آگهی : ۶۹۱۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۹

کد آگهی : ۶۹۱۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
کاشانی خیام امینی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۹

کد آگهی : ۴۱۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ارتش جنب دفترهواپیمایی ویلا
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۷

کد آگهی : ۴۴۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اهندوست
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۶۹۱۴  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران عمار مخابرات برق مدرس بهنق دیانت امام علی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۷

کد آگهی : ۶۴۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
شیخ تپه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۹۰۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
حوالی پنجراه و نزدیک خیابان امام
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۱

کد آگهی : ۶۹۰۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
حوالی خیام جنوبی و خیام شمالی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۱

کد آگهی : ۶۹۰۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۶۵۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
گلشهر۲
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۸۹۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر و اطراف
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۳۸۹۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۵

کد آگهی : ۶۸۹۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۹

کد آگهی : ۱۱۱۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۳ کیلومتری جاده سلماس روستای گنج اباد
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۶۸۸۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
باهنر بهاران روبروی زمین های استانداری قطعه ۱ جنب آپارتنانهای بهار
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۵

کد آگهی : ۶۸۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون دانشکده آپارتمان بین دنیز و مرجان
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۸۸۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه ارتش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۸۸۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر و اطراف
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۸۹۰  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
شهر و اطراف
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۸۹۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
فاضل ۲ کوچه سوم قطعه ۱۸۵ جهاد نصر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۵۱۳۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بیست متری بهار اندیشه پشت پارک چسبیده به زمینهای فرهنگیان
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۶۸۶۰  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارشاد ارتش پنجراه ذاکر وکیلی مدرس ۲ نفر خانم دانشجو
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۶۶۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فاز ۲ نسیم خرداد بلوک آ۷ گلشهر ۲
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۳۶۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر گلشهر ۲ نسیم خرداد
به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۲

کد آگهی : ۶۸۷۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
ارشاد شفا روبروی اورژانس
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۶۸۷۴  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۵۳۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوچه ۱۱ پشت بیمارستان مطهری
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۶۸۶۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۹

کد آگهی : ۶۸۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان محتشم خیابان اسیوند زاد اپارتمان سپیدان
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۶۸۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
اپادانا ۵۰ متر مانده به پمپ بنزین اپادانا
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۶۸۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر دو.فاز دو سپاه
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۶

کد آگهی : ۶۸۶۱  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
یاسر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۴۹۴۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
حسنی جنب بیمارستان تازه تاسیس
به مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۰۴

کد آگهی : ۳۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارشاد رزمندگان پشت پارک گل یاس
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۶۸۵۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری- خیابان سنگی -
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۶۸۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شهرک گلمان- جنب مدرسه شهدای هسته ای - بلوک ۱ مسکن مهر تعاونی ۷- طبقه ۴
به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۶۸۵۶  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
حوالی داخل شهر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۶۶۲۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۶ جاده اشنویه جنب روستای قره اغاج
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۵۶۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان ١
به مبلغ ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۳

کد آگهی : ۶۱۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ مولوی خ شمس کوی چهارم
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۴۳۵۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان مولوی خیابان طوبی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۶۶۵۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان والفجر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۷۸۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سلطانی
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۸۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه ۴
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۶۸۴۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
حوالی ارتش و پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۰۴

کد آگهی : ۶۸۴۱  (شمس 118)


خواهان اجاره سالن تجاری
جهت باشگاه بدنسازی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۰۴

کد آگهی : ۶۸۲۴  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
برق هواشناسی کاشانی کیوان
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۹

کد آگهی : ۶۸۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای حافظ
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۰۲

کد آگهی : ۶۸۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ایالت
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۰۲

کد آگهی : ۶۸۳۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بر خ برق
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کد آگهی : ۴۵۳۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
۳راه کاشانی
به مبلغ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۶۸۰۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
۸شهریور بازارچه عارف
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۸۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی مجتمع کامپیوتر خیام
به مبلغ ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۸

کد آگهی : ۳۶۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مغازه بر خیام خبوبی
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۶۲۵۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام شمالی. خانباباخان
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۶۸۰۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
معلم-خ حسین زاده-کوچه ۱۰سهند-کوی اول
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۸۰۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بر امام
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۸۱۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مابین فلکه خیام و فلکه جهاد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۸

کد آگهی : ۶۷۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران کوچه یونجه زار مجتمع رز
به مبلغ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اپادانا مجتمع ۵۰۰ دستگاه نبش چهار راه پنجرهاش رو به رو گذر میباشد
به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۸۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه ابیاری پشت اداره گاز خیابان بهار مجتمع مسکونی بهار
به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سلطانی نبش کوچه ۱۲و ۱۴ متری
به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۸۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر فلکه سلطانی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۹۰  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر آهندوست
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۹۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آهندوست -خیابان تعاون -کوچه ۱۴ متری
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۹۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
اهندوست پشت پارکینگ رستوران غزال
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۹۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آهندوست خیابان تعاون کوچه هشتم بن بست دوم
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۹۴  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۶۷۹۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جاده دریا زمین های بازنشستگان سپاه خیابان شانزده متری قطعه دوم
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۵

کد آگهی : ۱۵۸۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
باهنر خیابان عطار ۱۲
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۴۸۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه کوچه ۱۸
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۶۴۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه آزادگان کوی مهندسین۳
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه آزادگان کوی مهندسین۳
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه آزادگان کوی مهندسین۳
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۶۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ شیخ تپه غفاری آذر
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان هشت شهریور خ نسیم کوچه۱۳
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ راهنمایی۵۰ متر بعد اداره راهنمایی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۶۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر خیابان راهنمایی
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۷۶۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۶۷۷۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۶۴۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه باندپایین کوچه ۲۷ انتهای خیابان امین
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ محتشم
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۲۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ محتشم ۱۶ متری دوم اپارتمان مانی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۳۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ طوبی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۴۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دره چایی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۷۰۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر امام
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۴۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر خیابان مدنی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۱۵کیلومتری جاده مهاباد
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۹ جاده سنتو روستای شاهین اباد کوی استادان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو ۵ کیلومتری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سرو یورقانلو تیزخراب
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
جاده بالانج شهرک گوی تپه
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای تبت حوالی امامزاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
روستای امامزاده
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده گلباران
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده استادان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده ایگدیر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده آیدنلو
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده میثاق
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۵  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مولوی ۲
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری کوی انعام خیابان بیگ بابا
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری انعام
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری خیابان صدرا
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
چهار راه آزادگان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۶  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ ازادگان
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
آزادگان شهرک پرواز
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان یک
به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان ۲ خیابان حداد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امام رضا ۲
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۴  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
دانشکده
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی مجتمع قائم
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بر خ رودکی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برج مطبوعات فلکه رودکی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکی کوی ۵ گلبرگ
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر خیابان سعدی ۲
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر سعدی ۱
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
روبروی مدرسه شاهد-سعدی
پیش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سعدی خ عرفان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر مجتمع آپارتمان های کوثر (سپاه)
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر دادگستری فاز ۳
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپارتمان دادگستری گلشهر ۲ فاز۳
به مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
گلشهر یک ارومیه خیابان نوری کوچه ۱۲ متری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپارتمانهای فاز ۲ دادگستری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
گلشهر دو خ گلها
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر یک خیابان گلشن
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اپارتمان سپاه در گلشهر۲
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۵۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
گلشهر۲
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۵۲  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۵۳  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۵۵  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۵۷  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۶۰  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۶۳  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
خیابانهای آپادا معلم برق عمار گلشهر امام رضا سعدی رودکی
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۶۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
.
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۷۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
حوالی گلشهر ۲
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۷۷  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۷۸  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
شیخ شلوت
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۷۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهرک شاهد یا شهرک سپاه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۸۰  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۸۴  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
علامه مجلسی پنجراه بعثت سرداران
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۹۴  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۶۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
حسنی واقع در شمس
به مبلغ ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه رودکی آپارتمان مطبوعات
به مبلغ ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۰۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
چهارراه حافظ -کوی بهارستان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
کمربندی خاتم الانبیا مابین پل سوم خرداد و پل ابوذر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان مافی ساحلی
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مافی ساحلی - خیابان شهید جواد سبزی ۱
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مافی کوی وحدت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۴  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
تاناکورا ۸ متری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۵  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
جاده سنتو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۶  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
برجاده سنتو
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سنتو چهار راه اردوشاهی به طرف ترکمان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۳۶۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۱۲ کیلومتری جاده سنتو روستای مقدم بر جاده.
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۱۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
بر جاده سنتو
به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۱۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو کیلومتر ۹
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۳۶۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای سعیدلوی ارومیه.
به مبلغ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۲۰  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
کیلومتر ۵جاده مهاباد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
جاده سلماس نزدیک دانشگاه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۲  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
.
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۳  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
.
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۴  (شمس 118)


فروش سالن صنعتی
یک کیلومتری شهید کلانتری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۳۷۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای ریکان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۸۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس-جنب جهاد کشاورزی-روستای کولق
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۸۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس نرسیده به فرودگاه عربلوی یکان
به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
انتهای خیابان دانشکده،مجتمع مسکونی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر۲
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۴۰۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۱۵جاده بالانج روستای کورانی
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۰۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
نبش بهنق یک و خیابان ساحلی رو به روی بستنی نعمت
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ مولوی بر خ ٢٠ متری اباصلت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۶۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه ارتش سرداران
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۶۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
میدان امام حسین خ حب نقی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۶۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
یاسر عمار ارشاد ارتش
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۴۱۴  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ مولوی ١ - خ امین
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۷۰  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
بهداری، ازادگان ، رودکی. فرق نمیکنه
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۴۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه باند بالا کوچه ۲۶
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۷۱  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه آموزشی
خیابانهای آزادگان، مولوی، دانشکده، فردوسی،
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۷۳  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
منطقه اسلام آباد .رافا .حاجی پیرلو .گلشن .حسین آباد یا شیرباشی
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۷۴  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان آموزشی
خیابانهای مولوی آزادگان سعدی وحوالی
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۷۶  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ابوذز و حوالی
پیش ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۷۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
گلمان
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۸۰  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
.
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۸۲  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
.
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ مدیریت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امین بر خ دیانت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
کهرم کوی اساتید
پیش ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
میرذاماد از زمینهای منتظران مهدی
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
میرداماد زمین های بسیج
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۶  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بالاتر از فلکه مادر
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سلطانی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۶۹۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ ستارخان
پیش ۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ برق
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
فرهنگیان کوی امیرکبیر
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سعدی ۲ فاز ۲ فرهنگیان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شهرک ولیعصر خیابان عباس نژاد
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر ولیعصر تعاونی ۷
به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر ولیعصر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان دانشکده
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۴۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر گلشهر۲تعاونی فراغ
به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۷۰۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
میخک پل قویون
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۰۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پل قویون انتهای خیابان بدیعی زمینهای مسکونی فاز یک فرهنگیان
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر مجتمع
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر۲
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر یک
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۴۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ امین
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۷۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر گلشهر۲
به مبلغ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۱۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکی عرفان
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۲۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خ بهداری میرداماد۱۶متری اول
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۲۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری خ انعام کوی ۱۱
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۲۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری کوی انعام ۱۲ متری بیگ بابا
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۲۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
اول عطایی راسته دگمه فروشان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۱
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرداران، کوی۲۴
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان عمار
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان همافر۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۳  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بلوار خاتم الانبیاء نزدیک سازمانی های ارتش
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
کمربندی
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
کمربندی خاتم الانبیاء جاده شهرک گلمرز
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۶  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
تاناکورا
به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو نزدیک تالار ارومیه
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو
به مبلغ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۳۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر جاده سلماس ۴ کیلومتری ارومیه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جاده سلماس،ناحیه کوی لاله
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس روستای تازه کنده قشلاق
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سرو روستای آزادگان
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۳  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده بالانج روبروی روستای قطللو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده بعد از ایدیر وانتهای اورمان یولی
به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
نرسیده به روستای بالدرلو،
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده جاده ریکان کوی بهار
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده آیدنلو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای چونقرالوی یکان
به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۴۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
اردوشاهی کوی فرمانیه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج روستای قره آغاج کوه کیلومتر ۷
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
پشت دانشگاه آزاد ۶۰۰ فاصله از آسفالت کوچه ونوس
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۲  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
روستای زیرمانلو
به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده اشنویه روستای دیزج تکیه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
خ امامزاده ب طرف کشتیبان نرسیده به بالدرلو جنب سالن ورزشی بالدرلو آخر کوی نارنج
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۴۹۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شهرک بهداری خیابان شیخلو زمینهای نگین
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۷۵۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
آخر اسلام آباد و اول شهرک رفاه پشت کارخانه گلفام روستای دده سقی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
در جاده اردوشاهی به تازه کند
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
زمینهای توپراق قلعه تکالو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۵۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
ج شهید کلانتری روستای آده
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عسگرخان بر خیابان اصلی
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۷۶۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
حافظ پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۵۰۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ازادگان ۲
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۷۶۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۶۵۱۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر خ درستکار
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوی معنوی(دانشکده،کاشانی)
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده مجتمع بغدادیان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
پل قویون
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۱۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پل قویون
به مبلغ ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
رودکی
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آخر سعدی ۲ خ طریقت
به مبلغ ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سعدی ۲ کوی کیوان ۱۳
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۰  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
خیابان سعدی ۲ سمت رفت
به مبلغ ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲ اپارتمان های مسکن مهر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر سپاه فاز اول ، بلوک ۷، طبقه ۳
به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر گلشهر ۲ تعاونی آذربام بلوک ۱۱ طبقه دوم
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر فاز ۲ دادگستری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۷۵  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
حوالی مرکز و اوایل خیابان مهاباد
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۳۵۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه ورزشی
کیلومتر ۳ جاده ی فرودگاه (دور برگردان دوم )روبه روی روستای قزل عاشق
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۶۱  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
کیلومتر۹ جاده سنتو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۶۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
باغ اسلاملو...حومه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۶۸  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بند
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۲۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
مامزاده گلپاشین
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۵ کیلومتری جاده سلماس واقع در روستای قره گوز
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای قره حسنلو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۲۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس روستای گردآباد
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
بر جاده مهاباد از زمینهای محال دیزج دول
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۱  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
منطقه مرگور سلیوانا و زمین در بین دو روستا گارانه و اورسی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۳۷۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
شمس حاجیان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۳۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای الیاس آباد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای گل پاشین
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده قامت کوی نسترن
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان مدیریت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
نبوت کوچه ۲۲
به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
فرهنگیان شیخ تپه
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
گلباد
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۴  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان گلباد نزدیک بهداری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باهنر اول شهرک دانشگاه
به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان آهندوست خیابان تعاون ٢
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خ امام
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۵۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ ستارخان
پیش ۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۵۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
:مدرس روبروی اداره ثبت احوال نرسیده به تالار تخت طاووس کوچه پارسا
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر کوی ولیعصر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۵۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
آپارتمان مرجان بر خیابان دانشکده
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۴۰۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای صفربهی
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فاز۲سپاه گلشهر۲
به مبلغ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۴۰۶  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
ولنده ما بین روستای درزم و تز خراب کوی گلدانلی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۰۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مافی نرسیده به مدیریت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۶۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سعدی۲
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۶۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
قائم ۲رودکی بهداری
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۴۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
مجتمع کامپیوتر خیام طبقه چهارم
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۴۶۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ناحیه.کوچه بر خیابان ۲۰ متری سهند
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده شهید کلانتری اول روستای شوراکند
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سرو ۶kmجنب سرد خانه مرادی
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۷۹  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
جاده شهید کلانتری جاده طلاتپه ۱.۵کیلومتر بالاتراز شهرک صنعتی فاز یک بر جاده اصلی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده بر خ گلپاشین و ترمنی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۸۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده جاده ریکان کوی بهار.
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
فاضل۲ جهاد نصر
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ فاضل ک۵
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۴۹۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ یاسر کوی ۱۳ ابان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۲۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۵۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲ از آپارتمانهای فاز ۱کوثربلوک ۷
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۳۳۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
تاناکورا
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۳۵  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
تاناکورا نزدیک به خیابان ۳۲ متری
به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۳۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۸کیلومتری جاده سنتو در روستای نظر آباد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۳۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو اول طسمالو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۳۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
بر جاده سنتو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۹ جاده سنتو ما بین‌نظرآباد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۹ کیلومتری جاده سنتو به سمت جاده تبت زمینهای روستای نظر آباد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو روستای چوبتراش کوی سهیل
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۳۰ کیلومتری جاده سنتو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده اردوشاهی چهار راه اول به سمت ترکمان و دیگری پشت کارخانه ساسان شهد
به مبلغ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۶  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده مهاباد کیلومتر دو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ناحیه انتظامی جاده سلماس
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
جاده سرو روستای نازلو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۴۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
بالو بطرف روستای حاجی آباد
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۰  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
بر جاده اصلی شهرک صنعتی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۲  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده بالانج کنار جاده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جاده بالانج
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۱۶کیلومتری ج بالانج
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده چی چیست نزدیک به شهرروستای بوراشان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
آدرس اول_ ارومیه..جاده کلانتری..بالاتر از روستای شورکند... روستای کاکلر(قرخلو) آدرس دوم _ جاده سلماس نرسیده به فرودگاه از داخل روستای چونقرالوی یکان
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۷۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای عسگراباد تپه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۶۳۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
بالانج
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۶۵۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سپیدار گلشهر۲
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

کد آگهی : ۶۱۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی دره چایی (۲۲بهمن) نرسیده به بانک صادرات ، بر خیابان
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۶۳۰۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان حسنی برج ماندگار
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ابتدای خیابان حسنی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار خیابان حج مجتمع مسکونی ارم
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۱۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
ایالت اول امینی روبروی استانداری اوایل کوی نعمتی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ کوی ۱۰
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۵۶۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
.
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

کد آگهی : ۶۳۱۴  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
حافظ دو
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۱۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه خیابان حافظ جنب دانشگاه کوی دوازده بر خیابان حافظ۱
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان همافر ۲ کوچه ۳
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۱۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
چهار راه مدنی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۵۸۰۸  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۵

کد آگهی : ۶۳۲۴  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
شهید کلانتری .اول جاده طلاتپه روستای چچکلو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۲۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده شهید کلانتری روستای قره گوز ایل
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۲۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده شهید کلانتری روستای آده
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۲۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
جاده شهید کلانتری پایین تر از روستای قصور
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۲۸  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
کیلومتر ۵ جاده شهید کلانتری
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۳۱  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
خ مافی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۳  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
سه کیلومتری جاده شهید کلانتری
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۵۴  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
جاده سلماس روبروی اداره کشاورزی کوی سالار
به مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۵۰۷۷  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
امینی سرداران
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۶۲۹۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۴

کد آگهی : ۶۲۹۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۴

کد آگهی : ۶۳۰۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ سرداران
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۰۱  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ سرداران
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۸۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای اوصالو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۳۹۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج روستای گلدانلو
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۵۹۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۶۲۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه /غفاری آذر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۶۲۸۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۶۲۸۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر و اطراف
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۶۱۴۵  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
استادان
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۶۱۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کوی ۱۱ خیابان خیام
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۶۱۴۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ساختمان بانک ملی خیام جنوبی نزدیک فلکه جهاد
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۶۱۴۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ امام روبروی پاساژ طوبی داخل کوچه
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۱