نتیجه جستجو برای :   
تعداد ۳۳۵ مورد یافت شد

کد آگهی : ۸۳۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق آپارتمان انتظاریون
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۲۱

کد آگهی : ۸۳۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گرجی
به مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۲۲

کد آگهی : ۸۳۱۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پل قویون
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۳۱۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۲۸۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش عمار ارشاد ۹ پله
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۸۲۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
عمار
به مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مابین پنجراه و گل اوسته
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۹۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حضرت پور
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۳۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سلطانی
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۵

کد آگهی : ۸۳۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اهندوست
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۵

کد آگهی : ۸۳۰۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ کوی فرخی
به مبلغ ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۵

کد آگهی : ۸۳۰۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
عسگرآبادی جنب کوچه بنیاد شهید
به مبلغ ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۴

کد آگهی : ۸۲۹۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مدنی ۲ کوچه منصوری ساختمان رادین
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۹۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ دومین بن بست چپ
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه ارتش
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۸۲۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد-فروشگاه کشمیر -کوچه بن بست - انتهای کوچه - جنب آپارتمان قائم- اجر سه سانتی
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر، کوی دانیال نبی، آپارتمان ظهور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
یاسر
به مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران به طرف ۹پله
به مبلغ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۱۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه به سمت میدان امام حسین کوچه ۲۴ بن بست دوم پلاک ۷
به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۸۲۳۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سه راه دخانیات
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ والفجر خ تیموری پلاک ۲۵(نزدیک خ۱۰۰متری)
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۶  (شمس 118)


اجاره زمین تجاری
سه راه دخانیات
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۷  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
داخل شهر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۹  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
ارتش
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش پنجراه برق عمار
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده
به مبلغ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فردوسی ۲ کوی ۹
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
همافر ۲
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۶۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدرس وهمافر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین خیابان اباصلت مجتمع یاس۷
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوی سوم
به مبلغ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر جاده بند روبروی دکتر تیزرو اپارتمان پیرانوس
به مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۵  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
داخل شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۶  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
شهر
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
کوی صبا
به مبلغ ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۸۰۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۴راه مدنی۲بطرف پنجراه
به مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۲۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میخک بلوک یک
به مبلغ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
گلباد نبش کوی ۳
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۴۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مولوی
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۴۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مافی مدیریت
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۵۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
البرز
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۱ بر صد متری آپارتمان امیران
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۶۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
میدان امام حسین خ سرداران۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
اول خیابان ارتش کوچه جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باهنر معلم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر یک - گلشن - کوی دوم -
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی پورمصطفی
به مبلغ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار کوی دهم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۶۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی ابشناسان
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه میثم - کوی مخابرات بر خیابان ۱۶ متری
به مبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۲۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ خیام
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۲۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اخر مافی ساحلی روبروی مجتمع شهید رجایی ساختمان ساحل
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۲۲۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۸۲۳۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عسگرخان شهریار۲
به مبلغ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کد آگهی : ۸۲۰۰  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ارتش والفجر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۸۲۰۱  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
ارتش تا مدرس سرداران عسگرخان عطایی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۸۲۰۶  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۸۲۰۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده . روستای طسمالو . اخر جاده ابارا
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۸۲۱۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
حافظ امینی گل اوستی سرداران
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۳

کد آگهی : ۸۱۷۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
حافظ روبروی بانک صادرات
به مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۸۱۸۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
فرق نمیکند
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۸۱۹۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کاشانی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۹

کد آگهی : ۸۱۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوچه صبا
به مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۲

کد آگهی : ۸۱۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
صائب تبریزی
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۲۳

کد آگهی : ۸۱۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
هشت شهریور
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۹

کد آگهی : ۸۱۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۹

کد آگهی : ۷۵۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده۷
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۱۴۳  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
ارتش ارشاد
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۹

کد آگهی : ۸۱۶۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۳

کد آگهی : ۸۱۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ایثار خیابان مظفری
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۸۱۷۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۸۱۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۸۱۶۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۳

کد آگهی : ۸۱۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عسگرخان روبروی مسجد جنرال داخل کوچه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۰۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۸۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
نه پله
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۱۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بلوار فردوسی۲
به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۱۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آهندوست نبش کوچه
به مبلغ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۱۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۱۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
اول خیابان حسنی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۱۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سومون آباد
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان شمس
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۱  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
جاده امامزاده
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۲  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده نرسیده به کشتیبان روستای حصار
به مبلغ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۳  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده آخر پرویزی کوی نشاط
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده ، گلپاشین ، پزشکان ۲
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۵  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده بر جاده اصلی آسفالته اسلاملو
به مبلغ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۶  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده جاده ریکان خیابان بهار خیابان استادان کوی آناهیتا
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
جاده دریا ، سه راه روستای دارغالو ، روستای پشتگل
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده قامت-هسپستان
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۹  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده اسلاملو خیابان بولاق باشی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۰  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده کوی ویلا
به مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده روستای گلباران کوی سارینا
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۲  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده ایگدیر
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۳  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده روستای گلباران کوی آتامان در کوچه آدا
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده نرسیده به روستای حاجی پیرلو۲۵ متر بر جاده آسفالت
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده کوی پزشکان ۲
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده گلپاشین اول اللر یوله
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده اسلاملو خیابان بولاق باشی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۸  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ، روستای ایگدیر
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ریکان
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۰  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده بعد از قامت سه راه هسپستان دست چپ
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده-گباران
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
رودکی
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
زال رودکی
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
عمارـ یاسر ـ هواشناسی ـ برق ـ سلطانی ـ ورزش ـ
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدنی ۱ کوچه شهید نجفیان
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوی گرجی
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی خیابان حضرت پور ، خیابان داداش نژاد
به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری خ محتشم
به مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده روستای اسلاملو کوی سارینا
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده کوی میثاق
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده روستای حصارنرسیده به کشتیبان
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
داخل شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۷۹۱۵  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده ۳ قبیله بطرف صالح آباد کوی نگارستان
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۸۰۹۲  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده بر صالح اباد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۳  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده خیابان گلپاشین کوی اساتید
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۴  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده بالدرلو کوی علیکان
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده میثاق ۹
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده ایگدیر کوی ساحل
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده اول جاده ایگدیر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده انتهای ریکان خ بهار_خ استادان_کوی آناهیتا
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده گلپاشین، اللر یولی
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۰  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده روستای ایگدیر جاده تپه لر
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
رروستای ایگدیرکوی اورمان
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۳  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ریکان
به مبلغ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده قره‌‌ حسنلو
به مبلغ ۸۵۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده آیدنلو
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده در روستای ایگدیر کوی نیلوفر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
ایدینلو جاده باغلار یوله کوی میلاد
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
آیدنلو جاده باغلار یوله کوی میلاد
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده کوی پرهام
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۰  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده روستای ایگدیر جاده تبه لر
به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده قراجیلر
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۲  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده کوی آناهیتا
به مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۸۴  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام‌زاده کوی پزشکان ۲
به مبلغ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۵  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
جاده سنتو اول امام زاده
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده گلباران ریکان_ بهار
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۷  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده قامت_کوی یاشیل یول_کوی والا
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۸  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ایدیر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۰  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
بر جاده امامزاده
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده جاده قامت
به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار (خیابان ۱۲ متری نواب صفوی)
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ رودکی خ حسن نژاد
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۵۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۰۵۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ پشت ازمایشگاه میلانی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه روبروی استانداری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
پنجراه به طرف ایالت پاساژ دومین مغازه افتخاری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
نبش پنجراه
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
از طرف میدان امام حسین سمت راست
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه
به مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه
به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۸  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
پنجراه جنب جهاد دانشگاهی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه نبش ورودی ارتش
به مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ۱
به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۲  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
پنجراه حافظ ١
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خانباباخان ۱ پشت اداره اموزش پرورش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۸۰۰۹  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سلماس روستای گنج آباد راه ماشین رو نرسیده به روستای فوق و راه پیاده رو کناردیوارجهادکشاورزی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۳

کد آگهی : ۸۰۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برق یاسر کوی ۱۳ آبان
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۸۰۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پشت آزمایشگاه میلانی آپارتمان فردوس
به مبلغ ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۴

کد آگهی : ۸۰۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوی مهندسین فاز ۲
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۸۰۲۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی کهرم
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۸۰۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۸۰۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی خیابان پور مصطفی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۷۹۹۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی ۲ کوی کیوان کوی۵عارفیان کوچه ی ثامن الحجج
به مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۹۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸ شهریور،کوثر،تقاطع اُمید
به مبلغ ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۹۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
وکیلی خ علوی کوی ۳
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کد آگهی : ۷۹۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ویلا شهر
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کد آگهی : ۷۹۷۹  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده ، اسلاملو بر جاده اصلی آسفالته .
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان معلم
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
وکیلی کوی کاوه
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران ۱
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۸۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۰۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی آبشناسان کوی ۱۸
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۹۰۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه.خ ارتش،کوی ۷جهانگیرزاده،کوی سوم
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۹۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امنیت طلب کوی ارم
به مبلغ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۹۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم جامی
به مبلغ ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ورزش ساختمان سقراط پزشکان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی نزدیک فلکه خیام
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۲

کد آگهی : ۷۹۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش اصلی بالای پاساژ خرم
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ یک کوچه ۱۲
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۷۱۹  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش هواشناسی انتقال خون حافظ عسگرخان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۷۹۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین ۱۴ متری فرهنگیان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فارابی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دره چایی
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸ شهریور زمینهای کوثر کوچه ۱۲ متری
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور جنت
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۶  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
ابعد از امامزاده بین روستای ایگدیر و تبت(اورمان یولی)،
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
البرز خیابان ولایت
به مبلغ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام پشت کافه دانشجو
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده کوی
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۳۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
محتشم جامی
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۳۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
محتشم جامی
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای جاده بند مجتمع مسکونی ستارخان
به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه خانباباخان جدید ( کوی میر احمد)
به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی رسالت
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مولوی طوبی
به مبلغ ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام پشت کافه دانشجو مجتمع ارک
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۷۹۴۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ عمار خ فرهادی
به مبلغ ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۷۹۴۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان مدنی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۷۹۵۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام شمالی کوچه خانباباخان
به مبلغ ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۲

کد آگهی : ۷۹۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری محتشم جامی ۲
به مبلغ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۳

کد آگهی : ۷۹۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
صاحب تبریزی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۷۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپارتمان،۱۳۰ متر،بر آپادانا
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۷۹۵۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ٢ . سیدجواد . کوی پورمصطفی
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۳

کد آگهی : ۷۹۵۸  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده سلماس
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۰  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده قرجلر نرسیده به تپه کوچه روبروی کوی نگار
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان
به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی حسن نژاد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
یاسر سلطانی
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
وکیلی
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امام علی.امام رضا ۲.زمینهای جباری
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه غفاری آذر
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
استاد برزگر
به مبلغ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مافی مدیریت
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۷۶۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۷۸۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جنب آپارتمان میلاد
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۲

کد آگهی : ۷۹۲۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارشاد سمت مسجد موسی بن جعفر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۰۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان وکیلی
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۸۰۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
خیام پنجراه فلکه خیام
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۷

کد آگهی : ۷۸۱۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان معلم کوچه ۱۷ سال ساخت ۸۵
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۹

کد آگهی : ۷۸۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان معلم
به مبلغ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۹

کد آگهی : ۷۸۹۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ساختمان دربست باکری
پیش ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۷۸۴۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش پنجراه امام سرداران
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۷۸۴۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
فرقی نمیکنه از مدرس و کاشانی به بالا
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۷۸۵۱  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۷۸۵۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر ارتش حافظ ارشاد
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۷

کد آگهی : ۷۸۷۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
باکری/وکیل باشی/انتهای حبیب بیگ ۲
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۷۴۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی نرسیده به مسجد فاطمیه
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۸۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرداران کوچه تلفنخانه اپارتمان سبحان ۵ واحد ۵
به مبلغ ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۲۱

کد آگهی : ۷۸۶۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
برق امینی حسنی خیام جنوبی دانش ارتش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۲۲

کد آگهی : ۷۱۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ورزش
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۲۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه ۱۴
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۷۱۴۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان طبقه ۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ارومیه برخ حافظ۲ ۳قطعه بعد از چهار راه عطایی جدید
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۴۱۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان ارتش
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۷۸۱۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۷۴۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ساحلی فلکه پرواز ۱۶ متری دست راست بطرف خ یاسین
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۸۱۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده مهاباد كيلومتر ۱۱
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۷۴۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق جواهر مجتمع سامان ۴
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۷۵۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
داداش نژاد آپارتمان ثنا
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۰۹

کد آگهی : ۷۷۶۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۷۷۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۰۷

کد آگهی : ۷۷۲۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۷۷۰۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
حوالی داخل شهر
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۷۷۱۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
امینی پنجراه و کاشانی و ....
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۷۷۱۸  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۷۷۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۷۶۹۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۶

کد آگهی : ۷۶۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش عمار ارشاد حافظ
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۷۶۸۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ امینی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۷۶۸۷  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
براعتی شیخ تپه بهداری مولوی بر اصلی دفاع مقدس
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۱

کد آگهی : ۷۶۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
سرداران تا حافظ ایالت تا دره چایی
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۲

کد آگهی : ۷۶۶۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حوالی ارتش و پنجراه و ...
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۶۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
امین آزادگان درستکار
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۵۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ سرداران
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر به غیر از امام کاشانی خیام
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش دره چایی ارشاد حافظ کیوان راهنمایی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۷۶۶۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۴

کد آگهی : ۷۶۴۲  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
بر خیابان های پر تردد
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۴۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۲۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
ارتش
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۷۵۹۹  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امام زاده
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۸۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان امینی کوی ۳ پلاک
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۴۸۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده سه راهی ایدیر اول تبت بر جاده اسفالت
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۲۷  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر خ حسنی
به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۳۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ دانشکده آپارتمان میخک
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۷۳۳۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان سعدی،بوستان
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۷۳۳۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی کوچه آریا کوی برزگر
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۷۳۲۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه شهریار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۳۰۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه تعویض روغن آپارتمان موسوی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

کد آگهی : ۷۳۲۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ جنب ساختمان بانک صادرات
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۲۶۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کوثر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۷۲۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۰۸۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره برق
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۱۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۴۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۵
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۷۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران ( کارمندی مجردی )
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۶۸۹۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
خیام شمالی جنب آموزش و پرورش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۶۹۱۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۱۲۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
حسنی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۳۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر فلکه دخانیات
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۷۰۴۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان میرداماد نبش کوچه ۱۵
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۹۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی آخر سهند
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۱۲۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار خیابان حج
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۱۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۷۰۹۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۶۸۵۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ نبش کوچه فرخی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۵۰۷۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی فرخی آپارتمان آیلا طبقه ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۶۹۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۷۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
آخر خیابان سنگی خیابان جامی کوچه ۳
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۶۹۹۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران تلفنخانه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۶۹۳۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان ارتش خیابان کوثر
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۰۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
حضرتپور کوچه ۱۲ متری دونبش
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۴

کد آگهی : ۶۷۹۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۹۳۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
کوی مهران داداش نژاد
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۶۸۸۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ آپارتمان زمرد
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۴۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
شیخ تپه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۸۷۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
ارشاد شفا روبروی اورژانس
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۶۱۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ مولوی خ شمس کوی چهارم
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۶۷۰۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر امام
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۵۰۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ارک به سمت دانش ساختمان ۶۷
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۶۰۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان محتشم بالاتر از دانشگاه سما خیابان آسیوندزاده
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۵۰۴۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
والفجر دانشکده ادبیات نبش خ اصلی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۵۰۸۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش کوی جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۵۰۹۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد