نتیجه جستجو برای :   
تعداد ۸۳۹ مورد یافت شد

کد آگهی : ۶۴۲۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ سلطانی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۷۱۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ورزش
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۲۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه ۱۴
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۷۱۴۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان طبقه ۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ارومیه برخ حافظ۲ ۳قطعه بعد از چهار راه عطایی جدید
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۴۱۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان ارتش
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۳۹۰۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر ارتش
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۷۸۱۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۷۴۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ساحلی فلکه پرواز ۱۶ متری دست راست بطرف خ یاسین
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۸۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر شهرک ولیعصر تعاونی ۱
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۳۴۷۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آپادانا سلطانی
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۷۵۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده۷
به مبلغ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۷۸۱۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده مهاباد كيلومتر ۱۱
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۷۴۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق جواهر مجتمع سامان ۴
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۵۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش بالای مغازه
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۱۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۴
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۷۵۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
داداش نژاد آپارتمان ثنا
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۰۹

کد آگهی : ۷۷۶۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۷۷۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۰۷

کد آگهی : ۷۷۳۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۷۷۲۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۳۸۹۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کوچه تلفنخانه کوچه سوم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۴

کد آگهی : ۷۷۲۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۵

کد آگهی : ۷۷۰۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
حوالی داخل شهر
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۷۷۱۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حوالی داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۷۷۱۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
امینی پنجراه و کاشانی و ....
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۷۷۱۸  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۷۷۱۹  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش هواشناسی انتقال خون حافظ عسگرخان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۷۷۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۷۶۹۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۶

کد آگهی : ۷۶۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش عمار ارشاد حافظ
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۷۶۸۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ امینی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۷۶۸۷  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
براعتی شیخ تپه بهداری مولوی بر اصلی دفاع مقدس
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۱

کد آگهی : ۷۶۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
سرداران تا حافظ ایالت تا دره چایی
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۲۲

کد آگهی : ۷۶۶۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حوالی ارتش و پنجراه و ...
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۶۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
امین آزادگان درستکار
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۷۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده۷
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۷۶۵۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ سرداران
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر به غیر از امام کاشانی خیام
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش دره چایی ارشاد حافظ کیوان راهنمایی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۷۶۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۷۶۶۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۱۴

کد آگهی : ۷۶۴۲  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
بر خیابان های پر تردد
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۴۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۷۶۳۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش حافظ امینی
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۷

کد آگهی : ۷۶۲۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
ارتش
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۷۶۳۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۷۲۳۷  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۶۱۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
حسنی
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۷۶۱۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۷

کد آگهی : ۷۶۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۹

کد آگهی : ۷۶۲۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۹

کد آگهی : ۷۶۲۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کد آگهی : ۷۵۷۰  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد فردوسی مولوی ازادگان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۶۱۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۷۵۹۹  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امام زاده
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۷۵۵۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی

به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۴  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
بهداری
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری ازادگان مولوی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری مهدوی رودکی سعدی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۷  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری مهدوی رودکی سعدی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۸  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۶۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد میرداماد
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۷۵۷۲  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
بهداری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۷۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد مرداماد شیخ تپه
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۷۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۷۵۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری فردوسی ازادگان شیخ تپه
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۰  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان امینی کوی ۳ پلاک
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۵۸۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه ۹ پله دره چایی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۷۵۱۴  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
سیدجواد مافی حافظ
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۷۵۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
دانشکده فدک
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۷۵۳۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
دانشکده فدک
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۰

کد آگهی : ۷۵۳۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
عمار، برق، آزادگان، امام رضا، مولوی، سعدی، امام علی، سلطانی، اوایل یاسر،
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۰

کد آگهی : ۷۵۳۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
مولوی آزادگان شیخ تپه بهداری
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۷۵۳۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۷۴۰۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۵۱۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۵۱۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۵۰۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش باکری
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۵۰۰  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
حوالی اخل شهر و سرداران
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۷۵۰۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۷۴۹۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۷۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۷۴۸۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۷۴۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهنق دو بن بست اول
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده سه راهی ایدیر اول تبت بر جاده اسفالت
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی نرسیده به مسجد فاطمیه
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۶۰  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
حوالی داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
کهرم
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۲۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
سرداران حافظ ارشاد و شهر
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۴۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش برق سرداران کاشانی ورزش
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۷۴۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۵۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۲۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۴۲۷  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر خ حسنی
به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۳۷۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
یاسر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۷۳۸۱  (شمس 118)


خواهان خرید باغ و باغچه زراعی
امامزاده اسلاملو لشنلو پرویزی میثاق
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۷۳۸۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۷۳۸۹  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۷۳۹۱  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه حافظ ارتش مدنی ۲
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۷۳۹۴  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
پنجراه و اطراف
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
برق کاشانی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۳۹۹  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
مدنی ۲ بهداری
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۴۰۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۷۴۱۲  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر امینی شیخ تپه آزادگان بهداری عمار سلطانی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۷۴۱۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
ارتش همافر جهانگیرزاده
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۷۳۶۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
مدنی ۱ و ۲
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۴

کد آگهی : ۷۳۶۲  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
حافظ ۱ و ۲ و عسگرخان و شهر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۱۴

کد آگهی : ۴۷۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۷۳۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ دانشکده آپارتمان میخک
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۷۳۳۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان سعدی،بوستان
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۷۳۳۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی کوچه آریا کوی برزگر
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۷۳۲۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه شهریار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۳۰۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه تعویض روغن آپارتمان موسوی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

کد آگهی : ۷۳۲۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ جنب ساختمان بانک صادرات
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۳۰۰  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
حافظ
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۰۴

کد آگهی : ۷۲۶۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کوثر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۷۲۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۲۱۹۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش نبش
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۳

کد آگهی : ۷۰۸۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره برق
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۴۷۹۰  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
اول حافظ
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۵

کد آگهی : ۷۱۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۸۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ سلطانی ۱۶ متری اول
به مبلغ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۲

کد آگهی : ۷۱۴۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۵
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۷۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران ( کارمندی مجردی )
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۶۸۹۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
خیام شمالی جنب آموزش و پرورش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۶۹۱۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۱۲۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
حسنی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۳۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر فلکه دخانیات
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۷۰۴۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان میرداماد نبش کوچه ۱۵
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۹۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی آخر سهند
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۱۲۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار خیابان حج
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۱۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۷۱۰۱  (شعبه گلباد)


اجاره ساختمان مسکونی
شیخ تپه غفاری آذر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۰

کد آگهی : ۴۲۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امینی روبروی استانداری
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۳

کد آگهی : ۳۹۳۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۳

کد آگهی : ۷۰۹۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۶۸۵۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ نبش کوچه فرخی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۵۰۷۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی فرخی آپارتمان آیلا طبقه ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۶۹۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۲۲۰۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
امینی بر خیابان اصلی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۷۰۷۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
آخر خیابان سنگی خیابان جامی کوچه ۳
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۶۹۹۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران تلفنخانه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۶۹۳۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان ارتش خیابان کوثر
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سعدی خیابان باباطاهر ساختمان گندمی
به مبلغ ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۷

کد آگهی : ۷۰۰۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
حضرتپور کوچه ۱۲ متری دونبش
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۴

کد آگهی : ۶۷۹۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۹۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱ کوچه ۱۲ دونبش آپارتمان
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۶۹۳۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
کوی مهران داداش نژاد
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۱۹۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان آموزشی
پنجراه ابتدای جهانگیرزاده ۵
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۶۸۸۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ آپارتمان زمرد
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۴۴۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اهندوست
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۶۴۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
شیخ تپه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۸۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون دانشکده آپارتمان بین دنیز و مرجان
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۸۷۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
ارشاد شفا روبروی اورژانس
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۶۸۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان محتشم خیابان اسیوند زاد اپارتمان سپیدان
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۶۸۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
اپادانا ۵۰ متر مانده به پمپ بنزین اپادانا
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۶۸۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر دو.فاز دو سپاه
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۶

کد آگهی : ۴۹۴۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
حسنی جنب بیمارستان تازه تاسیس
به مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۰۴

کد آگهی : ۵۶۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان ١
به مبلغ ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۳

کد آگهی : ۶۱۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ مولوی خ شمس کوی چهارم
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۶۸۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه ۴
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۶۷۹۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جاده دریا زمین های بازنشستگان سپاه خیابان شانزده متری قطعه دوم
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۵

کد آگهی : ۶۷۰۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر امام
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۵۹۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۶۲۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه /غفاری آذر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۴۴۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان هشت شهریور کوی ظفر
به مبلغ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۵۰۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ارک به سمت دانش ساختمان ۶۷
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۴۸۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
وکیلی کوی کاوه
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۶۰۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان محتشم بالاتر از دانشگاه سما خیابان آسیوندزاده
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۵۲۳۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای گنج اباد ، پنج کیلومتری جاده سلماس ، جنب اذر گاز
به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۱۳۸۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر سرداران ۳ نرسیده به امام پایین تر از مسجد لطفعلی خان
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۵۳۷۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
بعد از دانشگاه. نرسیده به پل نازلو.
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۳۱

کد آگهی : ۵۰۴۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
والفجر دانشکده ادبیات نبش خ اصلی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۵۰۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امام کوی جهان نما ساختمان جهان نما واحد ۲ طبقه همکف
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۵۰۸۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش کوی جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۵۰۹۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۵۰۷۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارومیه خیابان باکری خیابان وقار
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۵۰۷۹  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
خ مطهری جنب مسجد چاوشان
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۱۷۱۵  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر خیابان حافظ ۱
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۱

کد آگهی : ۵۰۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
میدان‌خیام‌پاساژاذربایجان
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۰

کد آگهی : ۵۰۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کسری طبقه ۵
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۵۰۰۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
دروازه شاپور ۱۰۰ متر به چهار راه سیروس مانده سمت راست دونبش دومین قطعه از بر دروازه شاپور
به مبلغ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۴۸۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برخیابان ۲۲بهمن
به مبلغ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۴۹۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ارومیه اول خ شورا مجتمع ارسطو
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۱

کد آگهی : ۴۹۹۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی متین جنت کوچه ۸ ساختمان نوساز
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۲

کد آگهی : ۳۵۵۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
عمار کوچه ۲۰ دربست
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۴۹۵۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جانویسلو
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۰۷

کد آگهی : ۴۱۲۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ طوبی طبقه همکف
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۳۹۷۳  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
گلشهر۲
به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۲۲

کد آگهی : ۴۹۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه-انتهای تمکین وش(کاج)-
به مبلغ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۴۲۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ارتش ساختمان دفتر هواپیمایی
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۲

کد آگهی : ۴۸۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان بهروش کوی سارالانی
به مبلغ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۴۸۷۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امینی
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۲۰

کد آگهی : ۴۸۱۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
دره چایی داداش نژاد
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۴۸۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امینی نبش کوی افاق
به مبلغ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۲۰

کد آگهی : ۳۳۸۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امینی
به مبلغ ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۱

کد آگهی : ۴۷۷۹  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ارتش جنب زیرگذر
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۴۸۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم کوی ۲۱
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۴۲۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه اول غفاری اذر
به مبلغ ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۰

کد آگهی : ۴۸۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان حسنی برج اسمان
به مبلغ ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۴

کد آگهی : ۴۸۲۴  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده آخر ریکان اول خ بهار
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۴۸۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان باکری بطرف بیمارستان
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۳

کد آگهی : ۴۸۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه -تقاطع خیام شمالی و مدنی۲
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۳

کد آگهی : ۴۴۸۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی تیموری
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۴۸۰۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خ باکری، کوی نارون، بن بست ۴
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۴۷۹۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان یاسر کوی ۱۳ ابان سمت راست دومین کوچه
به مبلغ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۴۷۹۲  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده سلماس کیلومتر۳۱برجاده
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۶

کد آگهی : ۴۱۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری محتشم عاصی وندزاده۱۲ متری دوم
به مبلغ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۲

کد آگهی : ۴۷۸۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده کلانتری کیلومتر ۱۵ مابین روستای اوصالو و آده بر آسفالت جاده آدا
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۵

کد آگهی : ۴۷۹۱  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
خ طریقت
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۵

کد آگهی : ۴۵۸۳  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
فارابی ۱ - ۱۴ متری دوم آپارتمان نگار
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۴۶۷۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
امینی بالای کوروش
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۴۷۶۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده آیدنلو
به مبلغ ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۳۰

کد آگهی : ۴۷۶۵  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
مدرس روبروی بانک ملی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۳۰

کد آگهی : ۴۷۶۹  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
کیلومتر ۵ جاده کلانتری بر اصلی جاده
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۲/۰۱

کد آگهی : ۴۷۴۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
فلکه سرداران
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کد آگهی : ۴۷۲۳  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
آیدنلو باغلار یولی کوی نشاط
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۳

کد آگهی : ۴۷۳۵  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر پل قویون
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۴۷۳۶  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جنب جانویسلو
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۴۷۳۷  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر جاده بند جام جم
به مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۴۶۹۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده۷
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۴۷۱۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
کیلومتر ۷ جاده شهید کلانتری
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۴۶۸۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پاساز صدر خیام جنوبی طبقه اول
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۴۴۰۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
استادبرزگر
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۱۳۹۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خ مافی ساحلی
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۴۶۷۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی کوی تمدن
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۴۶۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امینی
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۴۰۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر اپارتمان های مسکن وشهرسازی
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۹

کد آگهی : ۴۶۲۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین مسکونی
زمینهای پرواز
به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۴۶۲۷  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
خ محتشم
به مبلغ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۴۵۱۱  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری فارابی ۱۶ متری سوم
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۴۵۵۰  (شعبه گلباد)


فروش زمین مسکونی
خیابان مهدوی خ محمدی زمینهای دانشگاه جنب پارک جنگلی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۸

کد آگهی : ۴۳۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان برق خیابان هواشناسی
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۰۴

کد آگهی : ۲۲۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۴۶۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران ۲ ساختمان فردوس
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۴۶۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
بر راهنمایی
به مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۴۶۱۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ارومیه .خیام جنوبی چهارراه دانش.
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۴۶۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی بر خیابان حضرت پور
به مبلغ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۴۴۵۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۱
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۴۵۳۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱ _ کوی ۲۰_
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۱۶۶۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ مدرس روبروی بانک ملی
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۶

کد آگهی : ۴۵۹۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۱۳ جاده سلماس روستای شیخ سرمت فاصله از جاده اصلی ۵۰۰ متر
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۴

کد آگهی : ۳۸۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان مولوی بر اصلی فلکه محتشم
به مبلغ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۴۵۸۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
بر ارتش
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۴۴۷۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
امینی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۰

کد آگهی : ۴۵۰۹  (شعبه گلباد)


فروش آپارتمان مسکونی
گلباد آپارتمان جنب تاکسی تلفنی امین
به مبلغ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۴۵۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۴۵متری ایثار مجتمع آپارتمانی بهارستان
به مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۷۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدرس تقاطع عمار بن بست اول
به مبلغ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۴۵۸۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان عطایی کوچه خطیب
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۲

کد آگهی : ۳۸۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهنق۲ برخیابان دیانت
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۳۹۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمارکوچه شهید خادم
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۴۰۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ ۸شهریور خ عارف(خیابان پیام نور).کوی ۷
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۶

کد آگهی : ۳۸۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی خیابان ۲۲ بهمن
به مبلغ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۴۴۴۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
سرداران ۲ طبقه بالای بانک قوامین
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۶

کد آگهی : ۴۵۶۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
دفتر پيشخوان دولت.واگذاري امتياز.
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۳۰

کد آگهی : ۲۷۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی صدمتری پور مصطفی
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۴۵۵۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای قامت خیابان بهاران
به مبلغ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۴۵۵۵  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
هشت شهریور خیابان تمایل
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۲۷۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۴۵۴۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مرکز جنب بانک ملی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۳۸۷۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۳

کد آگهی : ۱۹۳۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ورزش خیابان امنیت طلب کوچه ۱۰ متری
به مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۴۵۱۶  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۵

کد آگهی : ۴۱۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر مسکن مهر سپاه فاز دوم
به مبلغ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۴۳۶۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۰۱

کد آگهی : ۴۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان گلشهر یک خیابان گلشن
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۴۴۶۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
فلکه مجسمه راسته اهن فروشی
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۴۴۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۰

کد آگهی : ۴۴۷۶  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۰

کد آگهی : ۴۴۸۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان همافر۲ شبنم۱
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۱

کد آگهی : ۴۳۵۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان محتشم کوی ۴
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۴۴۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام پشت پاساژ استاد شهریار
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۴

کد آگهی : ۴۴۴۱  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
عسگرخان
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۵

کد آگهی : ۴۴۴۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
انهر خ دانشگر زمین های بهداری
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۵

کد آگهی : ۴۱۹۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان امینی روبروی جهاد دانشگاهی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۴۴۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۲

کد آگهی : ۴۰۶۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
میدان امام حسین
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۲۲

کد آگهی : ۴۳۷۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ عمار کوچه ۳
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۴۳۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کهرم اساتید
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۰۳

کد آگهی : ۳۹۳۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شیخ تپه خ مهدوی ۱۴ متری اول
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۳

کد آگهی : ۴۱۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه کوی ۲۶
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۴۳۴۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سرداران ۲ گول اوستی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۲۶

کد آگهی : ۴۳۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهنق ۱ کوی مهندسین
به مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۴۳۳۲  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
میدان امام حسین اول سرداران۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۴۲۹۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
عطایی شیشه گرخانه دست راست
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۴۳۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران ۱ به سمت ۹ پله
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۹

کد آگهی : ۴۱۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دفاع مقدس کارخانه سیمان
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۴۲۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۰

کد آگهی : ۴۳۰۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان دانشکده کوی ۴۷ کوی سوم
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۸

کد آگهی : ۴۳۰۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده تاناکورا ۳۰۰ متربالاتر از کارخانه ارس
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۷

کد آگهی : ۴۲۹۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۴۳۰۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
دره چایی کوی هلال احمر پ ۱۰ مجردی خانم ۳ نفر
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۴۲۶۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سلماس راه اصلی عسگرآباد
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۱

کد آگهی : ۴۲۸۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیام شمالی ساختمان کیمیا
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۳

کد آگهی : ۴۲۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
وکیلی خیابان کاوه
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۴

کد آگهی : ۴۲۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران ۱
به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۰۷

کد آگهی : ۴۲۴۲  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
روستای کولق
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۰۸

کد آگهی : ۴۲۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین کوی کوروش
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۱۰

کد آگهی : ۴۲۳۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امینی جنب اداره پست پیشتاز
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۰۷

کد آگهی : ۴۲۴۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
استاد برزگر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۹/۰۸

کد آگهی : ۴۲۱۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
چهار راه سیروس داخل کوچه رادیو مسعود
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۷

کد آگهی : ۳۹۲۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پل قویون زمین های دادگستری
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۲

کد آگهی : ۴۱۸۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مدنى روبروى پاساژ آذر بایجان
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۲۶۷۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکی خیابان جنت
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۲۶

کد آگهی : ۴۲۱۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
والفجر فرهنگ کوی برق
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۴۲۱۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷ دومین کوچه سمت چپ
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۴۲۱۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج سنتو اول بزرگ آباد
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۴۱۶۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه خیام کوچه ۱۴
به مبلغ ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۸

کد آگهی : ۲۰۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه خ جنگلی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۲

کد آگهی : ۴۱۳۳  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
منطقه ویژه شهرک سرو جاده اصلی بر دوخیابان ۲۴متری
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۴۱۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲.کوی مهدی القدم
به مبلغ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۱۰

کد آگهی : ۴۱۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیایان امینی ساختمان کسری
به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۸/۰۵

کد آگهی : ۴۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران۲
به مبلغ ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۸۵۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارشاد پشت پارک شقایق روبروی دبیرستان آذری
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۴۰۴۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی کوی کیوان
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۳۳۴۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام شمالی پاساژ نگین
به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۴۰۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران کوچه تلفخانه اپارتمان سرداران
به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۴۰۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان حضرت پور
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۹

کد آگهی : ۴۰۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
واقع در خیابان حسنی نرسیده به پمپ بنزین بالای شهرداری ۵
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۶

کد آگهی : ۴۰۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۴۰۶۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۴۰۶۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
مدرس
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۲۱

کد آگهی : ۳۹۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قیون کوی کهرم کوی اساتید
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۲

کد آگهی : ۳۳۳۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
ارومیه،امامزاده
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۸

کد آگهی : ۴۰۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرباز مسکن مهر
به مبلغ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۱

کد آگهی : ۴۰۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی
به مبلغ ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۱۲

کد آگهی : ۳۸۵۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
برق پشت مخابرات
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۳۹۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر عدالت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۳۶۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی ۲
به مبلغ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۳۹۹۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر اصلی میدان امام حسین
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۳۹۹۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره مخابرات کوچه فروشگاه جواهر
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کد آگهی : ۳۹۹۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمین های دامپزشکی
به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کد آگهی : ۳۳۳۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
اول خیابان ورزش
به مبلغ ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۸

کد آگهی : ۳۴۸۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری میرداماد ۱۶ متری سوم
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۳۹۷۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو کیلومتر ۱۲
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۳۹۵۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه خیابان تمکین وش کوی یعقوبی
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۹

کد آگهی : ۳۹۲۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
امام نبش کوچه فرهادی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۳

کد آگهی : ۳۹۴۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ایالت پاساز افتخاری طبقه همکف
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۷

کد آگهی : ۳۹۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸ شهریور کوی ۳۸
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۷

کد آگهی : ۲۵۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
امینی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۲۹۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ ۱
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۶۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۱۵۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ دانشکده مرجان ۱
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۳۸۹۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان تجاری
مرکز طالقانی روبروی هتل آریا
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۳۹۰۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام انتهای پاساژ معماری
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۳۹۰۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
برق نبش نشاط
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۰۷

کد آگهی : ۳۹۱۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان بهداری خیابان میرداماد کوی ۱۱
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۳۹۱۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان دانشکده کوی اول
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۱۵۹۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۱۶۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه خیابان ارتش جهانگیزاده هفت
به مبلغ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۵

کد آگهی : ۳۵۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عطایی
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۳۰۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جام جم
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۳

کد آگهی : ۳۸۳۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۳۷۷۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
مدنی سه روبروی خیام شمالی کوچه جنب آزمایشگاه میلانی
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۰

کد آگهی : ۶۴۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق پشت مخابرات
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۷۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی ۲
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۱

کد آگهی : ۲۸۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام کوچه مسجد سردار
به مبلغ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۲۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
تعاونی ۲۸ بلوک
به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۳۸۱۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان برق پشت فرمانداری
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۳۸۱۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی پاساژ خرم
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۱۰۹۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر خیابان امام علی
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۶۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
صداقت
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۳۷۲۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
حسنی جنب بانک سپه
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۳۴۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۳۷۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوی ۱۲ ما بین ارشاد و عمار
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۴۵۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان ارتش کوی صبا
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۶۸۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
پنجراه کوچه بهشتی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۳۷۱۲  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
اراضی کچه باش
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۳۳۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان حسنی
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۳۶۹۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
فاز ۲ بسیج
به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۲۱۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امینی
به مبلغ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۱

کد آگهی : ۳۶۵۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ولیعصر روبروی ترمینال شهرستان
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۷

کد آگهی : ۳۶۶۹  (شمس 118)


فروش سالن صنعتی
جاده بالانج ۱۷ کیلومتری
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۳۶۷۲  (شمس 118)


فروش سالن صنعتی
سردخانه ۳۰۰۰ تنی جاده بالانج
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۳۶۷۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دفاع مقدس
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۳۳۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اول خیابان عمار
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۶۶۵  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
ارومیه جاده نازلو (سرو)
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۱۹۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
انتهای جهانگیرزاده یک
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۶۵۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ معلم،كوچه مهر
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۳۵۹۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی مهندسین
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۳۳۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه ارتش
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۲

کد آگهی : ۱۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه کوچه میر احمدی
به مبلغ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۱۸۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه کوچه شهید نعمتی
به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۵

کد آگهی : ۳۵۸۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برخیابان محتشم بالاتر از دانشگاه سما
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۱۸۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حضرت پور خیابان زرین
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۸

کد آگهی : ۸۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینى کوچه نهم
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۵۷۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین خیابان صبا
به مبلغ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۳۵۸۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کلشهر ۲ کوی ۴
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۳۴۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه امام حسین کوچه یونجه زار
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۱۷۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عسگرخان کوچه قنبری
به مبلغ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۱

کد آگهی : ۳۵۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۳۵۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون مجتمع میخک
به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۳۵۶۹  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
۸ کیلومتری جاده چیچست (دریا)
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۳۰

کد آگهی : ۱۳۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۳۵۱۲  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
جاده دریا
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۷

کد آگهی : ۳۵۰۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
امام
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۵

کد آگهی : ۳۴۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اول شهرک گلمان آپارتمانهای بوستان
به مبلغ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۳۵۰۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام، پاساژ فیلیپس،همکف
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۳۵۰۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
ارومیه،۸ کیلومتری جاده دریا و گلمان
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۳۲۸۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس بالاتر از فرودگاه
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۵

کد آگهی : ۳۱۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیر زاده ۷
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۶

کد آگهی : ۲۹۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان مدنی روبروی خیام شمالی
به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۵

کد آگهی : ۳۴۷۹  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
آ. غ میاندوآب روستای مظفر آباد
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۳۴۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر روبروی صدا سیما
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۰

کد آگهی : ۱۶۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر حسنی شهرداری
به مبلغ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۳۴۷۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
چهارراه خیام خ دانش دوم
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۲۵۶۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سعدی خیابان بابا طاهر
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۳۴۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خ خیام شمالی نبش خان باباخان ۱
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۰

کد آگهی : ۳۴۴۲  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
نبش خان باباخان ۱
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۰

کد آگهی : ۳۴۵۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان رازی
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۴۶۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکی زمینهای دامپزشکی
به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۴۶۱  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
خ مدنی ۱ روبروی هفت آسیاب
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۴۶۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بعثت
به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۴۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
نمایشگاه اتومبیل فاز ۲
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۴۶۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو روبروی سردخانه اروم برفک
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کد آگهی : ۳۴۷۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
والفجر ۲۴ متری روبروی صدا سیما
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۳۳۷۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۷

کد آگهی : ۳۴۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام کوی ارک مجتمع ارک
به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۳

کد آگهی : ۳۲۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کوثر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۵

کد آگهی : ۱۵۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران ۲
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۳۴۵۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
پشت مسجد مناره
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۱۳

کد آگهی : ۲۸۶۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان حسنی مجتمع اورشاد
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۳۱۶۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
میرداماد ۱۶متری سوم
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۳۴۳۰  (شمس 118)


فروش مغازه مسکونی
رودکی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۶

کد آگهی : ۳۴۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۳۴۲۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
متین جنت بسیج فاز ۱
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۴

کد آگهی : ۳۴۲۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
متین بر ۳۸
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۴

کد آگهی : ۳۴۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
فلکه پلیس راه خ کشاورز
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۷

کد آگهی : ۷۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲ کوی شهریار یک
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۲۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه بر حافظ یک
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۳۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی ساحلی خ یاسین
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۴۲۶  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
عطایی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۵

کد آگهی : ۳۳۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان برق
به مبلغ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۳۳۹۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جاده دریا
به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۳۳۹۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۳۳۹۹  (شمس 118)


اجاره باغ و باغچه زراعی
بالانج
پیش ۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۳۴۰۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان رودکی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۳۴۰۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ارومیه خیابان امام
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۳۴۱۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان تجاری
صمدزاده
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۲

کد آگهی : ۳۴۱۶  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان رجایی
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۲۷۷۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ ۱
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۹

کد آگهی : ۳۳۴۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده شهید کلانتری کیلومتر ۲۰
به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۲۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان ماد
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۵۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپادانا
به مبلغ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۳۳۸۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان بهداری خیابان انعام
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۱

کد آگهی : ۳۳۸۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ بیژن
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۲۱

کد آگهی : ۳۲۶۶  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
امام کوچه صنایع دستی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۲۵۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران کوچه صفوی تلفنخانه
به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کد آگهی : ۳۳۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مافی دفاع مقدس آپارتمان تعاونی مسکن سیمان ارومیه
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۳۳۶۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
البرز
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۷

کد آگهی : ۱۵۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار آپارتمان‌ امید
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۳۳۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ بهداری بر خ سنگی
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۵

کد آگهی : ۳۳۵۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارومیه خیابان دانشکده
به مبلغ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۱۵

کد آگهی : ۳۳۲۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۳۳۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی ۲ بر خیابان صد متری
به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۳۲۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوى کهرم
به مبلغ ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۳۳۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ البرز خ شهید بیابانی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۹

کد آگهی : ۳۳۳۸  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
کیلومتر ۷ جاده سلماس
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۹

کد آگهی : ۳۳۱۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
دانشکده
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۳۲۶۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مدنی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۲۲۶۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
عطایی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۳۲۹۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکي زمين هاي دامپزشکي
به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۳۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شهرک ولیعصر آپارتمان شفق
به مبلغ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۶

کد آگهی : ۳۳۲۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده امامزاده
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۳۲۹۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ایالت روبروی استانداری
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۵

کد آگهی : ۲۹۵۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
استادان
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۲۲۲۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره مخابرات
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۳۲۸۰  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده سلماس
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۳/۰۲

کد آگهی : ۳۱۴۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۲۲۰۲  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
باهنر بر اصلی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۳۲۴۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ارومیه حافظ یک
به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۳

کد آگهی : ۲۶۵۷  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
پنجراه روبروی استانداری
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۳۱۷۴  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ طالقانی پاین تر از هتل آریا
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۴

کد آگهی : ۳۲۵۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
از سمت پارک جنگلی بعد از نمایشگاه ها
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۷

کد آگهی : ۳۰۰۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
پل قویون
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۳۲۵۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سومون آباد
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۵

کد آگهی : ۲۷۴۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه خیابان ارتش کوی صبا
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۳

کد آگهی : ۲۹۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۲۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مابین فلکه جمهوری و پارک تخم مرغی
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۲

کد آگهی : ۳۲۴۰  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده سلماس
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۳

کد آگهی : ۳۲۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آهندوست اندیشه
به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۲۳

کد آگهی : ۲۲۵۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۲
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۹

کد آگهی : ۲۲۹۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان ورزش ، امنیت طلب
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۳

کد آگهی : ۳۱۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اپادانا
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۳۲۰۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
مياندوآب روبروي ترمينال بزرگ
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۳۱۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه مدنی
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۴

کد آگهی : ۳۱۷۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ طالقانی پاین تراز هتل آریا
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۴

کد آگهی : ۱۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین ۲۰ متری حکمت
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۱۷۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدنی جنب داروخانه ارژنگ نیا
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۴

کد آگهی : ۲۲۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر دو مسکن مهر سپاه
به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۳۱۳۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲
به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۳۱۲۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان تجاری
ارشاد ، ورزش، یاسر، سلطانی
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۳۱۳۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
انتهای ساحلی آپارتمان های سازمانی شهید رجایی
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۹

کد آگهی : ۳۱۳۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۹

کد آگهی : ۳۰۹۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
فلکه آبیاری خیابان بهاران
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۴

کد آگهی : ۳۱۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر۲،فاز یک
به مبلغ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۴

کد آگهی : ۳۱۰۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شیخ تپه پشت پارک جنگلی
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۵

کد آگهی : ۲۹۹۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
آپادانا خ معلم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۳۰۷۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری خیابان سنگی
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۴

کد آگهی : ۳۰۸۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
استاد شهریار خیابان دانشگر
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۴

کد آگهی : ۲۹۸۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی پشت آزمایشگاه میلانی
به مبلغ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۳۰۵۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
امام رضا ۱
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۳۰۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر گلشهر
به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۳

کد آگهی : ۲۹۸۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
قامت امامزاده
به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۳۰۶۵  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
شیخ شلتوت
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۳

کد آگهی : ۲۸۶۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان امام روبروی کافه دانشجو
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۲۹۴۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده نازلو
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۲۹۷۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
نبش پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۳۰۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ محتشم
به مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۲۹۲۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
مدنی یک روبروی بانک ملی
به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۵

کد آگهی : ۲۹۶۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر خیابان ۲۰ متری در آخر خیابان رودکی
به مبلغ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۲۹۳۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
قزل عاشق ابتدای جاده سلماس
به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۲۹۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امام
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۲۰۵۶  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
مدنی۲ جنب شهرداری منطقه۴(حوالی خیابان عطایی)
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کد آگهی : ۲۸۲۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
خیابان جام جم روبروی گلشهر ۲
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۰۷

کد آگهی : ۲۹۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ارومیه-خیابان خیام جنوبی
به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۲۹۳۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
برق خ امنیت طلب
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۲۹۱۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده شهید کلانتری
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۲۹۱۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان شمالی بازار مهین اباد
به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۲۹۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲ مسکن مهر سپاه
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۲۹۱۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه مسکونی
۱۵ کیلومتری جاده سلماس
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۲۹۱۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس نرسیده به نوشین شهر
به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۲۹۲۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام راسته غلامخان پاساژ امیریه
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۵

کد آگهی : ۱۹۳۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
سومون اباد روبروی مدرسه دانش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۲۲۵۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
اول عطایی
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۹

کد آگهی : ۲۹۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
پنجراه ابتدای ارتش
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۲۸۹۷  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۵جاده مهاباد ،خیابان صبا
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۲۸۹۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
شهرك فرهنگيان خ شمالي
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۲۸۹۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ رودکی - خ سهند -
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۲۰

کد آگهی : ۲۸۸۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام بازار انصار
به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۹

کد آگهی : ۲۸۷۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر ولیعصر تعاونی ۷
به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۸

کد آگهی : ۲۸۸۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکی فرشته
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۸

کد آگهی : ۲۸۷۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان شهریار فاز ۳ بهداری
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۲۸۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان جمهوری آپارتمانهای شقایق
به مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۵

کد آگهی : ۲۸۵۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
مهدوی،نرسیده به نمایشگاه بین المللی
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۲

کد آگهی : ۲۸۶۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده کلانتری روستای طلاتپه
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۲

کد آگهی : ۲۸۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارومیه آپادانا مجتمع شهید باهنر (۵۰۰ دستگاه)
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۱۲

کد آگهی : ۲۸۴۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بلوار شیخ شلتوت
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۲۶۳۹  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
۱۸ كيلومتري جاده سلماس
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۲۶۸۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان البرز پایین تر از مسجد
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۲۸۲۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارومیه . خیابان مولوی . خیابان طوبی.
به مبلغ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۰۷

کد آگهی : ۲۸۳۲  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سروشهرمرزی سرو
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۰۷

کد آگهی : ۲۸۲۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
نقده _ خ طباطبایی
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۰۶

کد آگهی : ۲۸۲۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
آپادانا
پیش ۰ تومان
اجاره ۲۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۰۱/۰۱

کد آگهی : ۲۷۹۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سرو روستای یورگانلو
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۲۴

کد آگهی : ۲۷۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
استادبرزگر کوچه شهید ایوبی نجاتی
به مبلغ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۲۴

کد آگهی : ۲۷۹۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان ۱
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۲۷۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام شمالی
به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۲۷۶۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام پاساژ نیکخواه
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۲۷۶۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
امینی جنب خانه کتاب
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۷

کد آگهی : ۲۷۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان مافی کوچه ۱۴
به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۲۷۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان حسنی مجتمع اورشاد
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۲۷۵۵  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
دروازه شاپور گاراژ شاهین سابق
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۲۷۲۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی کوی کیوان
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۲

کد آگهی : ۲۷۲۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ سلطانی ده متری اول
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۲۷۱۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
دروازه شهدا
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۲۷۰۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی خ حسن نژاد
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۲۷۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۲ مسکن مهر سپاه فاز ۱
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۲۷۱۳  (شمس 118)


فروش ویلا مسکونی
١٨ كيلومتري جاده سنتو روستاي تازه كند
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۲۷۰۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
بهداری دانشگاه سما جامی ۱
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۷

کد آگهی : ۲۶۹۱  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده سنتو وزیر آباد
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۲۶۸۴  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
منطقه سرو یک کیلومتری از جاده فرعی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۲/۰۱

کد آگهی : ۲۶۶۸  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده بالانج
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۲۳

کد آگهی : ۲۶۶۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای اسلاملو نرسیده به مسجد
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۲۲

کد آگهی : ۲۶۶۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پاساژشاه حسینی همکف
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۲۰

کد آگهی : ۲۶۵۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
جاده سلماس
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۲۶۵۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امینی داخل پاساژ افتخاری
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۲۶۵۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
والفجر ۲ کوی اول
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۸

کد آگهی : ۲۶۴۷  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده طلاتپه کیلومتر ۴
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۲۶۳۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میدان شهدا خ ولی عصر
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۲۶۳۳  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده سنتو کیلومتر ۱۵
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۵

کد آگهی : ۲۶۲۶  (شمس 118)


فروش ویلا مسکونی
جاده امامزاده آخر روستای ریکان
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۲۵۸۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
شیخ تپه ( نبوت )
به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۷

کد آگهی : ۲۵۶۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر مولوی ۱
به مبلغ ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۲۵۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۹ پله مابین همافر و شبنم یک
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۲۵۶۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
میرداماد اسلامی فر
پیش ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۲۵۶۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
گلشهر ۱ بر ۱۰۰ متری
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۲۵۶۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
فارابی ۱۶ متری اول
پیش ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۲۵۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار باهنر خیابان اصلی معلم
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۱/۰۱

کد آگهی : ۲۵۲۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بلوار امام علی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کد آگهی : ۲۵۱۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بر سومون آباد از خ اصلی دانشکده
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۲۵

کد آگهی : ۲۵۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر خ جهاد
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۲۵

کد آگهی : ۲۵۰۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
آخر رودکی
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۲۴۱۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۱۱

کد آگهی : ۲۴۰۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ابتدای خیابان میرداماد
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۲۴۰۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سرو سیتی
به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۲۳۱۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای حصار لک جنب مسجد حصار
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۲۳۱۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ناحیه کوچه دین پرست
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۵

کد آگهی : ۲۲۹۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
خیابان مجاهد ۱
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۳

کد آگهی : ۲۲۷۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پل قویون زمین های دادگستری
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۲۲۷۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۲۲۸۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سرداران ۲
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۲۲۹۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
حسنی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۲۲۵۵  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه مسکونی
روستای قامت
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۶

کد آگهی : ۲۲۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای ارتش
به مبلغ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۲۲۵۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری خیابان میرداماد
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۲۲۳۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مدرس
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۲۲۳۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج روستای قره آغاج
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۲۲۳۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ طوبی طبقه همکف
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۲۲۳۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
دروازه شاپور حافظ ۲مجتمع تجاری آذربایجان
به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۱

کد آگهی : ۲۲۲۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارومیه خ مدرس روبروی خ عمار
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۲۲۲۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
انتهای مافی ساحلی وانتهای شاهرخ آباد
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۲۰

کد آگهی : ۲۲۲۳  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
اروميه-٣٢ مترى شهرك فرهنگيان
به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۹

کد آگهی : ۲۲۱۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
اول جاده مهاباد وزیر آباد ۵۰۰ متر بعداز روستا
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۸

کد آگهی : ۲۲۰۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
باکری جنب اتحادیه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۲۲۰۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
سنتو کیلومتر ۱۵ جاده آسفالت ۲کیلومتر از بر جاده اصلی سنتو روستای القیا
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۲۱۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان فضلا۲
به مبلغ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۱

کد آگهی : ۲۱۶۸  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
كمر بندي پشت راما ترانس
به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۱۰

کد آگهی : ۲۱۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان جام جم گلشهر ۲ مجتمع دادگستری
به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۲۱۵۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمینهای ملکی ۲۴ متری میر داماد ۱۶ متری سوم
به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۲۱۲۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان بهداری بر خیابان گلباد
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۲۹

کد آگهی : ۲۱۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مولوی ۲
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۲۱۰۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان کوچه بانک رفاه
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۲۰۹۶  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
شهرک صنعتی فاز ۳
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۷

کد آگهی : ۲۰۸۶  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده بند روبروی پارکینگ
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۴

کد آگهی : ۲۰۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خ عدالت
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۴

کد آگهی : ۲۰۹۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
دانشکده بر عدالت
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۴

کد آگهی : ۲۰۸۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رودکی خیابان متین
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۲۰۷۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای ایگدیر
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۲

کد آگهی : ۲۰۷۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده جاده اسلاملو
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۲

کد آگهی : ۲۰۶۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان طوبی
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۱

کد آگهی : ۲۰۶۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر استادان
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۱۱

کد آگهی : ۲۰۴۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس روستای تازه کند قشلاش
به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کد آگهی : ۲۰۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر امین نرسیده به نان نهارک
به مبلغ ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کد آگهی : ۲۰۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده پل قویون کوی کهرم
به مبلغ ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کد آگهی : ۲۰۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوچه ۲۲
به مبلغ ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کد آگهی : ۲۰۵۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
مولوی ۱
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کد آگهی : ۲۰۱۵  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
دانشکده بر اصلی سومون آباد
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۷

کد آگهی : ۲۰۱۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
کاشانی کوچه جنب قنادی پاپا
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۷

کد آگهی : ۲۰۰۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران ۱
به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۶

کد آگهی : ۲۰۱۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان امام پاساژ طوبی طبقه زیر زمین
به مبلغ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۶

کد آگهی : ۱۹۹۷  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
ارومیه جاده سلماس
به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۴

کد آگهی : ۱۹۹۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
درستکار
پیش ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۱۹۷۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۲

کد آگهی : ۱۹۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان حافظ دو
به مبلغ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۲

کد آگهی : ۱۹۸۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
استادان کوچه بین استادان وحسنی
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۲

کد آگهی : ۱۹۶۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خ برق کوچه ۱۳
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۸/۰۱

کد آگهی : ۱۹۶۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
عطایی،،بالای فروشگاه جامبو جدید
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۱۹۶۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
اول خ استاد شهریار کوچه پارسا
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۱۹۶۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سعدی ۲ خیابان کیوان انتهای کیوان زمینهای عارفیان
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۱۹۵۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
مدرس چهار راه عمار
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۱۹۲۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شهرک آلمان آباد
به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۱۹۲۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
نازلو نرسیده به کوسی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۱۹۲۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای برلان جنب مسجد الغدیر
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۱۹۳۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
فلکه امام علی اول حصار داغ باغی
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۱۸۹۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار امام علی جدید زمین های برق و جهاد
به مبلغ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۶

کد آگهی : ۱۸۹۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
بلوار امام علی زمین های برق و جهاد
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۶

کد آگهی : ۱۹۰۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۶

کد آگهی : ۱۹۱۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری، خیابان محتشم
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۶

کد آگهی : ۱۹۲۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی حسن نژاد
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۶

کد آگهی : ۱۸۵۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان ارتش ساختمان کوثر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۱۸۵۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده گل پرچین کوی وفا
به مبلغ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۲

کد آگهی : ۱۸۲۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
حضرت پور خ متین کوی ۱۲ متری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۰

کد آگهی : ۱۸۲۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان تجاری
مدنی ۳ بر خیابان حوالی چهارراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۰

کد آگهی : ۱۸۴۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
فاضل۱
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۲۰

کد آگهی : ۱۸۱۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی پاساژ امیر زیر زمین
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۱۸۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ ۸شهریور خ ابولفتحی
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۱۸۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ امینی جنب بانک مسکن
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۱۸۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان مدنی ۱
به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۱۸۱۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۳ جاده بالانج بعد امامزاده غریب حسن نرسیده به روستای وندایی
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۱۸۱۱  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
خیابان شیخ شلتوت کوی پنجم
به مبلغ ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۱۸۱۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
شهر سرو مجتمع سرو سنتر طبقه اول
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۱۷۹۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان مولوی خیابان شمس کوچه سوم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۶

کد آگهی : ۱۷۹۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان برق خیابان امنیت *دانشجویی یا خانواده*
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۶

کد آگهی : ۱۷۹۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ یاسر ۱۲ متری هشتم کوی دوم
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۶

کد آگهی : ۱۸۰۰  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
خیابان باکری
به مبلغ ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۶

کد آگهی : ۱۷۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آهندوست مجتمع اندیشه
به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۱۷۹۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مولوی شمس
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۱۷۹۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
مولوی شمس *راه جدا *
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۱۷۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باند پایین شیخ تپه کوچه ۲۷
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۳

کد آگهی : ۱۷۵۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان یاسر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۳

کد آگهی : ۱۷۶۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
سنتو مابین روستای میرشکارلو و خضرآباد
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۳

کد آگهی : ۱۷۱۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ مولوی پاساژ زاگرس
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۲

کد آگهی : ۱۷۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهنق ۱
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۱

کد آگهی : ۱۶۸۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
فاضل بر اصلی خیابان اول فاضل
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۱۶۸۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیام کوچه ۲۱
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۱۶۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی ۲
به مبلغ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۱۶۹۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
مدنی ۱ روبه روی کوچه عرب باغی
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۱۶۹۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
همافر ۲ کوچه سوم
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۱۰

کد آگهی : ۱۶۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
فلكه خيرين (ورزش) بالاتر از بهزيستي
به مبلغ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۱۶۶۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
بر حسنی مجتمع مهندسین ۹ (بالای شهرداری منطقه پنج)
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۱۶۶۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر عمار
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۱۶۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
حسنى برج اسمان
به مبلغ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۱۶۷۰  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر حسنی
به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۱۶۷۱  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر حسنی
به مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۱۶۷۷  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
پنجراه روبروی جهاد دانشگاهی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۱۶۴۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
پل قویون
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۶

کد آگهی : ۱۶۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی صبا کوچه مهران
به مبلغ ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۶

کد آگهی : ۱۶۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۱
به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۶

کد آگهی : ۱۶۶۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
مدرس خ مفتح کوچه ۲۰
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۶

کد آگهی : ۱۶۶۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
پنج کیلو متری جاده سلماس قزل عاشق
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۶

کد آگهی : ۱۶۳۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه کوچه بانک ثامن الائمه
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۵

کد آگهی : ۱۶۳۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان حضرت پور خیابان زعفرانیه
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۵

کد آگهی : ۱۶۳۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
ابتدای امامزاده جنب روگذر
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۵

کد آگهی : ۱۶۴۲  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
خیابان شیخ شلتوت روبروی کوچه اویکو
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۵

کد آگهی : ۳۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده مشرف به پارک
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۵۹۲  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
بر راهنمایی نرسیده به دفتر هواپیمایی ۷ آسمان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۸۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان استادان کوچه ۵ (کلانتری) سمت راست
به مبلغ ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۱۷۹  (شمس 118)


فروش سالن صنعتی
شهرک بالو
به مبلغ ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۱۸۰  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
کیلومتر ۳ جاده شهید کلانتری
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۶۹  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده شهید کلانتری

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۴۸۳  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
برق درمانگاه علیاری
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۴۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ابتدای خ برق
به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۵۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی نرسیده به ۴راه دانشکده کوی دیلمقانی کوی بهداشت
به مبلغ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۱۵۸۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جاده قره حسنلو
به مبلغ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۱۵۹۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
آخر سعدی دو زمینهای فرهنگیان ۲
به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۷/۰۱

کد آگهی : ۱۳۶۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بهداری خیابان انعام دوازده متری پنجم
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۱۵۵۷  (شمس 118)


فروش سالن صنعتی
شیخ شلتوت
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۱۵۷۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان ازادگان ۱ کوچه بانک تجارت بر کوچه ۱۰ متری
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۱۵۷۶  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
میرداماد بهداری از زمینهای توحید
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کد آگهی : ۱۵۶۰  (شمس 118)


فروش سالن صنعتی
جاده سنتو روبروی تالار جردن
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۱۵۶۳  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
دروازه شاپور پشت درمانگاه اقبال
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۱۳۹۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
رزمندگان
به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۲۱۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان اهندوست ۱۶ متری معرفت
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۱۴۲۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام بازار بزرگ
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۱۹  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
سرداران ۲ کوی مقدم
پیش ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۱۵۱۹  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
کارگاه بر جاده سلماس نرسیده به فرودگاه
پیش ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۱۵۳۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
رودکی نسیم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۱۵۴۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
سرداران ۱
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۱۵۵۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارشاد
به مبلغ ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۶

کد آگهی : ۱۴۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امام پشت کافه دانشجو
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۱۵۰۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمینهای فرهنگیان
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۵

کد آگهی : ۱۱۲۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
عسگرآبادی داخل کوچه
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کد آگهی : ۱۴۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان اهندوست اندیشه
به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۱۴۸۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
۸ شهریور
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۱۴۱۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امینی
به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۱۴۲۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی نزدیک فلکه جهاد
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۱۴۴۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی جنب شرکت نفت
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۱۴۴۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
جاده شهید کلانتری جنب پایانه حمل ونقل و معاینه فنی
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۱۳۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ایالت خیابان امام
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۱۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان گلباد نبش کوی سوم طبقه سه
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۵

کد آگهی : ۱۳۵۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
فاضل
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۴

کد آگهی : ۱۱۰۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امام رضای دو
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۴

کد آگهی : ۱۲۴۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
بهداری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۴

کد آگهی : ۱۳۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۱۳۴۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
کهرم خیابان بدیعی
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۱۳۴۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارومیه روستای وزیر آباد
به مبلغ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۱۳۱۹  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
جاده کلانتری
به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۲۶۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مسکن مهر خ فرخی
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
اول خانباباخان
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۶۳  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خ مدنی ۲ کوچه مهدی القدم از طرف مسجد ابوطالب قطعه سوم
به مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۱۰  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سرو کیلومتر ۵
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۶۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان ۸ شهریور روبروی کوثر
به مبلغ ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۵۲۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ امام کوچه اول
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۷۷۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شهرک ولی عصر ابتدای سرباز سمت چپ کوی اول
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۱۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان ارتش بر خیابان ساختمان میلاد
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۶۸  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
خیابان ۸ شهریور روبروی کوثر زیر زمین
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۶۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان معلم کوچه ۱۵
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه کوی دوم
به مبلغ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۵۳۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
پنجراه ابتدای خانباباخان * مجردی خانم دانشجو *
پیش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ رودکی
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه خیام کوچه بانک ملت
به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام شمالی ساختمان دی جنب آموزش و پرورش
به مبلغ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
کوی کهرم زمین کانون مهندسین
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۹  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
جاده تاناکورا روبروی تالار نجفی
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۳۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
چهار راه باکری بر خیابان باکری
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۵۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ۸ شهریور چهارراه تربیت
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۲۹۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امینی روبروی ناحیه انتظامی
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کد آگهی : ۵۵۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
خ جام جم
به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۶/۰۶/۰۹