نتیجه جستجو برای :   
تعداد ۶۱۸ مورد یافت شد

کد آگهی : ۸۸۳۰  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
محدوده داخل شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۷۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش جنب شمس ۱۱۸
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش کوثر
پیش ۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کاشانی کوچه بانک صادرات
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد کوچه ۱۱
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۹  (شمس 118)


اجاره ساختمان تجاری
اول مدرس نبش کوچه علیزاده
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۸۰۰  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
اول مدرس
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۸۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده فرخی
به مبلغ ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۸۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲ کوچه ۱۰
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۶

کد آگهی : ۸۸۰۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار ۱۲
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۷

کد آگهی : ۸۸۰۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
اول سرداران ساختمان ارم
به مبلغ ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سرداران شیرین عسل
به مبلغ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران بالای شیرین عسل
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه کانگارو ساختمان شمس
به مبلغ ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۹  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
سرداران ساختمان ارم
به مبلغ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ورزش مجتمع پزشکی سلامت
به مبلغ ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۱۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جهاد نصر قطعه ۱۸۹
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۸۸۱۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمینهای فرهنگیان پارک جنگلی قطعه ۳۸۴ شمالی کوچه ۱۴ متری
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۸۸۱۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش بالای آرایشگاه سلیمان
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۴

کد آگهی : ۸۸۱۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
همافر ۱ کوچه پادار
به مبلغ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۸۸۱۷  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۷

کد آگهی : ۸۸۱۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
گول اوسته
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۹

کد آگهی : ۸۸۱۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج نبش وندایی
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۹

کد آگهی : ۸۸۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
تمکین وش
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باند بالاي خ البرز
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
همافر۲کوی سوم مهرام
به مبلغ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ عمار
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم خ آسياوند
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۲۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
استادان کوی اول
به مبلغ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۲۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
محدوده داخل شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۳۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
مسجد چهارده معصوم ک ۱۸
پیش ۸۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی امینی ، خ آریا ،
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۳۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
قامت
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۳۶  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگيرزاده ۷ آپارتمان ماهان طبقه همكف
به مبلغ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۳۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ حضرتپور ۱۴ متری اول نبش کوی ۵
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان تجاری
اول مدرس نبش كوچه عليزاده
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۲  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
عمار- مدرس- پنجراه
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده- راه اصلی - ما بین روستای ایدیر و تپت
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
نزدیک بیمارستان امام خمینی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ کوچه ۶
به مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان امام کوچه صدر کوچه اگاهی قدیم جنب باشگاه بدنسازی
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۸۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام کوچه صدر کوچه اگاهی قدیم جنب باشگاه بدنسازی
به مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۶۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ امینی کوی داداش نژاد
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۸۳۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه ارتش
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :هفته پیش

کد آگهی : ۸۶۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ فاضل
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۸۰۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سلطانی دست راست ۱۴ متری اول ۱۲ متری اول کوچه ۳
به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۷۷۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۰۷

کد آگهی : ۸۷۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشكده اپارتمان هاي مرواريدبلوك ۲
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۲

کد آگهی : ۸۷۷۶  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۳

کد آگهی : ۸۷۸۷  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۲۸

کد آگهی : ۸۷۸۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
نزدیک به مورد
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۲۸

کد آگهی : ۸۷۷۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
نیکان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۷۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان یک
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۸۷۸۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
چهار راه ازادگان بر ازادگان ۲
به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۸۶۸۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوی ۲
به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۸۷۰۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چای کوچه داداش نژاد
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۸۷۴۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوچه ۳ کاشی ۳۰
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۸۷۵۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بلوار رسالت نرسیده مافی سمت اورزانس
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۳

کد آگهی : ۸۷۵۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار شهید بهشتی(خیابان دانشکده) بر خیابان
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۸۷۵۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
کاشانی اول خیابان دانش مجتمع الماس غرب
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۷

کد آگهی : ۸۷۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارومیه خیام جنوبی کوچه شماره ۲۰ (صدقیانی ) بن بست صابری
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۸۷۶۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارومیه خیام جنوبی کوچه ۲۰ (صدقیانی)
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۸۷۶۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ آخرین بن بست سمت چپ یک قطعه به آخر
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۸۵۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده،مجتمع الهیه
به مبلغ ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۴۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
دانشکده سومون آباد
پیش ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۷۵۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان کاشانی کوی تمدن
به مبلغ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۲

کد آگهی : ۸۷۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برخیابان صبای امین
به مبلغ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۲

کد آگهی : ۸۷۴۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارومیه خیابان بعث۱ پلاک۲۰۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۳

کد آگهی : ۸۷۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارومیه خیابان بعث۱ پلاک۲۰۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۳

کد آگهی : ۸۷۵۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رسالت کوی ۴ دومین قطعه پلاک ۱
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۸۷۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۱
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۵

کد آگهی : ۸۷۵۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شهرک فرهنگیان روبروی پارک فرهنگ کوچه ۱۶
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۸۲۷۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
گلباد نبش کوی ۳
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۷۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان امام علی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
درستکار
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ رسالت
به مبلغ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حسنی
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۸۷۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بهشتی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۰۳

کد آگهی : ۸۷۲۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش درجه داران
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۲۵

کد آگهی : ۸۷۱۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شهرک بهداری ۲۰ متری شیخلو کوچه اول
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۸۷۱۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
فرخی پلاک ۱
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۸۷۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حسنی کوچه دی
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۷۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امام روبروی کافه دانشجو
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۷۲۵  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
چی چست نرسیده به سه راه قره حسنی کوی شقایق
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۷۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
چهارراه مافی و فلکه راهنمایی اپارتمان
به مبلغ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۲۶

کد آگهی : ۸۷۰۵  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
کاشانی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۱۰

کد آگهی : ۸۷۰۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
ساحلی اسلاملو
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۸۶۹۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
داخل شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۰۹

کد آگهی : ۸۶۹۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
داخل شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۰۹

کد آگهی : ۸۷۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه فرمانداری واحد ۱۰
به مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۰۹

کد آگهی : ۸۶۸۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی کوچه گرجی
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۹

کد آگهی : ۸۶۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ امینی خ آریاکوی ۷
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۸۶۷۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خ همافر ۲ کوی اول
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۸۶۷۶  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۸۶۸۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شهرک جنوبی جنب منبع آب
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۸۶۸۹  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۸۶۹۱  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
ارتش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۸۶۹۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۸۶۹۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۸۶۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ورزش
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۸۶۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوی بهشتی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۴

کد آگهی : ۸۶۸۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۶

کد آگهی : ۸۶۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ یک پشت دبستان سارا
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۶

کد آگهی : ۸۶۸۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
درستکار
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۹

کد آگهی : ۸۶۶۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸ شهریور خیابان خاقانی فلکه دوم خاقانی برخیابان ساختمان دوکله
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۸۶۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران روبروی مسجد مهدی القدم آپارتمان یاسین
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۱۵

کد آگهی : ۸۶۶۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ بن بست سوم
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۱۹

کد آگهی : ۸۶۶۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دانشکده کوی تک ستاره پشت نان صنعتی ثنا
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۸۶۷۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی کشاورز ۱۶ متری جنب کانون پرورشی کودکان روبروی آپارتمان گل مریم
به مبلغ ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد آگهی : ۸۶۶۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
چهار راه عمار خیابان یاسر پ ۱
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۸

کد آگهی : ۸۶۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش کوچه تربیت ساختمان علم جو
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۸۶۵۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو کیلومتر ۱۷
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۸۶۵۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
مافی ساحلی
به مبلغ ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۸۶۵۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
البرز ولایت
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کد آگهی : ۸۶۵۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام روبروی طوبی جنب ارک
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد آگهی : ۸۶۵۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ایالت روبروی استانداری
به مبلغ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۲

کد آگهی : ۸۶۴۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو روستای ترکمان
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد آگهی : ۸۶۵۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر فردوسی یک
به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد آگهی : ۸۶۴۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
سرداران
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۵

کد آگهی : ۸۶۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اپادانا خیابن هشت شهریور کوی ۴
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۸۶۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
انتهای برق جنب ۵۰۰ دستگاه خ فرهنگ کوچه ۷
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۸

کد آگهی : ۸۶۳۳  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
عمار مدرس
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۸۶۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸شهریور خیابان خاقانی فلکه دوم خاقانی
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۸۶۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۷۸۱۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۷۸۱۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده سنتو پشت مارال صنعت
به مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۸۶۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۱ پشت مدرسه سارا شهریار ۱
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۸۶۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه دوکوچه مانده به اول خیام شمالی(کوچه۲۴)
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۶۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام کوچه ۲۰ صدقیانی
به مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۶۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
نبش فلکه خیام
به مبلغ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۶۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۳۵۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده بالاتر از گلپاشین قره حسنلو
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۶۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
یاسر ۱۳ابان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرتپور سالار
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی خ صدا و سیما
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
بهداری میرداماد
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سلطانی دوازده متری اول کوچه پست
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان راهنمایی کوچه ۴
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حسنی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده آپارتمان ماهان
به مبلغ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر فلکه ی سعدی
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آدرس دقیق: خیابان رودکی، خیابان زال،روبروی خیابان سینا،هشت متری اول
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فضلا یک
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی کوی کیوان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر خیابان ورزش
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ورزش
به مبلغ ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر . خ . ورزش
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی سنگفرش
به مبلغ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار اول نواب
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۹۹۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران تلفنخانه
به مبلغ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۸۶۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپادانا کشاورز
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۸۶۱۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ امام
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۸۵۹۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوچه صبا
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۵۹۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ابتدای ارتش کوچه جهانگیر زاده کوچه ۸ متری
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۵۹۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه خ ارتش کوی جهانگیرزاده کوچه فرخی پ۱
به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه خیابان امینی
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آدرس پنجراه کوچه ذبیحی یا سرداران کوچه مقدم کوچه شهریار
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ یک کوچه ششم
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان امینی کوچه بهار
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
میدان امام حسین به طرف سرداران
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۷۵۹۹  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امام زاده
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۸۵۹۵  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
فلکه فردوسی
به مبلغ ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۶

کد آگهی : ۸۵۹۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه فردوسی
به مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۶

کد آگهی : ۸۵۸۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری خ شیخلو ک بهار ده متری اول
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۸۵۹۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
هفت آسیاب کوچه بوعلی پلاک ۴
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۸۵۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر امینی روبروی جهاد دانشگاهی
به مبلغ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۸۵۸۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۵ کیلومتری جاده شهید کلانتری اول جاده ایران گاز پشت باغ توت شادی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۷۹۵۸  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده سلماس
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۸۲۷۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
کوی صبا
به مبلغ ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۸۵۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ صبا کوی ۲ آپارتمان نوساز
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۸۵۸۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۸۵۸۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ازادگان ۲ کوچه شهید حداد اولین کوچه سمت راست دومین کوچه سمت چپ دومین ساختمان
به مبلغ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۵۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۱

کد آگهی : ۸۵۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان ۲ حداد
به مبلغ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۵۷۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱ کوی ۸ پ۳
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۸۵۷۷  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
بر راسته غلامخان سمت چپ نبش کوچه اول
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۸۵۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پشت مخابرات کوی جواهر مجتمع مسکونی سامان ۵
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۵

کد آگهی : ۸۵۲۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۷

کد آگهی : ۸۵۲۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
پنجراه مدرس حافظ ارتش
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش کوی صبا
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۳۱  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۳۲  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۳۴  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۳۵  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
روستای قره حسنلو کوی کارتن سازی
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۳۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
امینی داداش نژاد
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
استاد برزگر
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۱  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خ معلم
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان برق،یاسر،کوی ۱۳ ابان
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان برق امنیت طلب نیکان
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میدان امام حسین کوچه تلفنخانه
به مبلغ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدرس کوی قدس
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
محتشم کوچه ۸ قطعه سوم
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
امینی جنب هتل
به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۸

کد آگهی : ۸۵۷۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ارشاد سرداران
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۸

کد آگهی : ۸۵۵۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸ شهریور روبروی پیام نور کوچه شهید زرافشان
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۵  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
روبروی خیام شمالی ساختمان رادین کوچه ازمایشگاه میلانی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۵۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۵۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام شمالی. کوچه شهید عادل نجفی( خانباباخان یک سابق)
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۵۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام شمالی روبروی داروخانه
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیام شمالی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۱  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
از چهار راه خیام خیابان دانش ۲
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
مابین فلکه خیام وفلکه جهاد
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام جنوبی پشت بیمارستان مطهری
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سلماس کیلومنر ۹ بر جاده
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۸  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده مهاباد روبه روی اروم ادا
به مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون ، خیابان باقری ، خیابان ذوالفقاری ، بدیعی کوی ۱۰
به مبلغ ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۷۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۱ کوچه ۳
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه ک امینی روبه رویه استانداری
به مبلغ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۸۵۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه ک امینی روبه رویه استانداری آپارتمان سه نبش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۸۵۲۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمین کهرم سفیر امید
به مبلغ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۸

کد آگهی : ۸۵۲۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پل قویون کهرم ساحلی
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۸

کد آگهی : ۸۵۲۶  (شمس 118)


اجاره زمین تجاری
خیابان اپادانا
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۸

کد آگهی : ۸۵۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی .کوی کیوان
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۸۵۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ ۱
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۸۵۱۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امینی صبا
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۸۵۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عسگرخان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۸۵۱۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برخیابان حضرت پور
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۸۵۱۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان عمار کوی ۱۰
به مبلغ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۸۵۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش آپارتمان شاملو
به مبلغ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۴

کد آگهی : ۸۵۰۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بهداری نرسیده به گلباد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۰۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ،همافر
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باکری کوی ۱۱ اولین اپارتمان
به مبلغ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۰۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
نبش مرکز و خ مهاباد
به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۱

کد آگهی : ۷۲۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه ۱۴
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۸۵۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی حضرت پور
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی ساحلی
به مبلغ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سعدی یک
پیش ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
چهاراه آزادگان
به مبلغ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۴۲۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
محتشم
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اول محتشم
به مبلغ ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ورزش
به مبلغ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ آهندوست بر ۱۶متری
پیش ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سومون اباد
به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام شمالی خان بابا خان
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی کوی ۹
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی ،سنگ فرش
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ورزش سلطانی
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان دانشکده خیابان باقری بن بست دوم پلاک ۱۱
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۶۰ طناب ،آهندوست ۱۲ متری دوم شهید نوری
به مبلغ ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آهندوست
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام سنگفرش کوی تربیت
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بدیعی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس ارم کوچه۷
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه صبا ۸متری اول
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی ۱
به مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی درجه داران
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
برق
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق کوی ۱۶
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خ سرداران
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برق کوچه مهمانسرا مخابرات
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران یک (کوچه تلفنخانه) دست راست کوچه دوم
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۵  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
سرداران
به مبلغ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران تلفن خانه
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرداران یک کوچه سامبند
به مبلغ ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۱
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۹  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
بر خ سرداران
به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۸۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر کاشانی
به مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۱  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کاشانی
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوی کیوان کاشانی اخر کوچه بانک صادرات اپارتمان جردن
به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی کیوان کاشانی
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کاشانی کوی دادگر
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کاشانی
پیش ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
استادان طبقه اول پاساژ عازمی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پاساژ پردیس استادان
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه تمکین وش اول شهید یعقوبی آپارتمان فلورا
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شیخ تپه باند بالا قطعه دوم از بر خیابان کوچه ۳۴
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۳۹۴  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش پنجراه امینی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۳۹۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۳۹۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش و پنجراه و مراکزشهر
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۳۹۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
هشت شهریور کوی ۸
به مبلغ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۳۹۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه و ارتش
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ معلم
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان ارتش ساختمان کوثر
به مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ حضرتپور
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش و پنجراه
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری -خ شیخلو کوچه سوم
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۷  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
پنجراه
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه کوی شهریار
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی
به مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خ امام
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امینی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام
به مبلغ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۲۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
مدرس
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۲۱  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر خیابان صائب تبریزی
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۲۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش نرسیده به پنج راه طبقه سوم
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۲۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۳۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان عطایی ۲ کوچه شهریار
به مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۵

کد آگهی : ۸۳۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مافی مدیریت
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۳۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی خیابان شفیع پور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۳۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرتپور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۳۸۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
طوبی
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۱/۱۲

کد آگهی : ۸۳۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ وکیلی خ علوی کوی ۳
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۸۳۷۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده - اسلاملو
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کد آگهی : ۸۳۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ براعتی پشت دانشگاه ادبیات ۱۲ متری سوم
به مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۸۳۶۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ دره چایی خ ۲۲ بهمن نبش کوی
به مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۲۰

کد آگهی : ۸۳۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی دلگشا روبه روی خیاطی شهبازی انتهای کوچه
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۸۳۵۷  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
بر خ ارتش
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۸۳۵۱  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۳۴۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده ریکان
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۳۰۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
عسگرآبادی جنب کوچه بنیاد شهید
به مبلغ ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۴

کد آگهی : ۸۳۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۳۳۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۳۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۳۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۳۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سلطانی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۳۴۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس
به مبلغ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۳۴۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بدیعی اول
پیش ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۸

کد آگهی : ۸۳۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گرجی
به مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۲۲

کد آگهی : ۸۳۱۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پل قویون
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۳۱۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۲۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
عمار
به مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۹۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حضرت پور
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۳۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اهندوست
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۵

کد آگهی : ۸۳۰۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ کوی فرخی
به مبلغ ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۵

کد آگهی : ۸۲۹۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مدنی ۲ کوچه منصوری ساختمان رادین
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد-فروشگاه کشمیر -کوچه بن بست - انتهای کوچه - جنب آپارتمان قائم- اجر سه سانتی
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر، کوی دانیال نبی، آپارتمان ظهور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
یاسر
به مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران به طرف ۹پله
به مبلغ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۳۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سه راه دخانیات
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ والفجر خ تیموری پلاک ۲۵(نزدیک خ۱۰۰متری)
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۶  (شمس 118)


اجاره زمین تجاری
سه راه دخانیات
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۷  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
داخل شهر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۹  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
ارتش
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده
به مبلغ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فردوسی ۲ کوی ۹
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
همافر ۲
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۶۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدرس وهمافر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین خیابان اباصلت مجتمع یاس۷
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوی سوم
به مبلغ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر جاده بند روبروی دکتر تیزرو اپارتمان پیرانوس
به مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۵  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
داخل شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۰۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۴راه مدنی۲بطرف پنجراه
به مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۲۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میخک بلوک یک
به مبلغ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۲۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۴۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مولوی
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۴۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
مافی مدیریت
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۵۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد آگهی : ۸۲۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
البرز
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر ۱ بر صد متری آپارتمان امیران
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۶۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
میدان امام حسین خ سرداران۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
اول خیابان ارتش کوچه جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باهنر معلم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گلشهر یک - گلشن - کوی دوم -
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار کوی دهم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۶۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی ابشناسان
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کد آگهی : ۸۲۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه میثم - کوی مخابرات بر خیابان ۱۶ متری
به مبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۲۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ خیام
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۲۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اخر مافی ساحلی روبروی مجتمع شهید رجایی ساختمان ساحل
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد آگهی : ۸۲۳۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عسگرخان شهریار۲
به مبلغ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کد آگهی : ۸۲۰۱  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
ارتش تا مدرس سرداران عسگرخان عطایی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۸۲۰۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده . روستای طسمالو . اخر جاده ابارا
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کد آگهی : ۸۲۱۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
حافظ امینی گل اوستی سرداران
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۱۳

کد آگهی : ۸۱۷۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
حافظ روبروی بانک صادرات
به مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۸۱۸۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
فرق نمیکند
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۸۱۹۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
کاشانی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۹

کد آگهی : ۸۱۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوچه صبا
به مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۲

کد آگهی : ۸۱۹۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
صائب تبریزی
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۲۳

کد آگهی : ۸۱۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۹

کد آگهی : ۷۵۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده۷
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۱۶۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۳

کد آگهی : ۸۱۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ایثار خیابان مظفری
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۸۱۷۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۶

کد آگهی : ۸۱۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۸۱۶۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۳

کد آگهی : ۸۱۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عسگرخان روبروی مسجد جنرال داخل کوچه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۰۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۸۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
نه پله
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۱۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بلوار فردوسی۲
به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۱۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آهندوست نبش کوچه
به مبلغ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۱۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۶

کد آگهی : ۸۱۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
اول خیابان حسنی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۱۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سومون آباد
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان شمس
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۱  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
جاده امامزاده
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۲  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده نرسیده به کشتیبان روستای حصار
به مبلغ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۳  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده آخر پرویزی کوی نشاط
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده ، گلپاشین ، پزشکان ۲
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۵  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده بر جاده اصلی آسفالته اسلاملو
به مبلغ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۶  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده جاده ریکان خیابان بهار خیابان استادان کوی آناهیتا
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
جاده دریا ، سه راه روستای دارغالو ، روستای پشتگل
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده قامت-هسپستان
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۹  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده اسلاملو خیابان بولاق باشی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۰  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده کوی ویلا
به مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۳  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده روستای گلباران کوی آتامان در کوچه آدا
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده نرسیده به روستای حاجی پیرلو۲۵ متر بر جاده آسفالت
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده کوی پزشکان ۲
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده گلپاشین اول اللر یوله
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده اسلاملو خیابان بولاق باشی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۸  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ، روستای ایگدیر
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ریکان
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۰  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده بعد از قامت سه راه هسپستان دست چپ
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده-گباران
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
رودکی
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۵  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
زال رودکی
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدنی ۱ کوچه شهید نجفیان
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۱۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوی گرجی
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی خیابان حضرت پور ، خیابان داداش نژاد
به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری خ محتشم
به مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده روستای اسلاملو کوی سارینا
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده کوی میثاق
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده روستای حصارنرسیده به کشتیبان
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
داخل شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۰۹۲  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده بر صالح اباد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۳  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده خیابان گلپاشین کوی اساتید
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۴  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده بالدرلو کوی علیکان
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده میثاق ۹
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده ایگدیر کوی ساحل
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده اول جاده ایگدیر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده انتهای ریکان خ بهار_خ استادان_کوی آناهیتا
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده گلپاشین، اللر یولی
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۰  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده روستای ایگدیر جاده تپه لر
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
رروستای ایگدیرکوی اورمان
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۳  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ریکان
به مبلغ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۴  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده قره‌‌ حسنلو
به مبلغ ۸۵۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۵  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده آیدنلو
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده در روستای ایگدیر کوی نیلوفر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۷  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
ایدینلو جاده باغلار یوله کوی میلاد
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
آیدنلو جاده باغلار یوله کوی میلاد
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده کوی پرهام
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده قراجیلر
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۲  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده کوی آناهیتا
به مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۸۴  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام‌زاده کوی پزشکان ۲
به مبلغ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۵  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
جاده سنتو اول امام زاده
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۶  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امام زاده گلباران ریکان_ بهار
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۷  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده قامت_کوی یاشیل یول_کوی والا
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۸  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امامزاده
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۹  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
امام زاده ایدیر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۰  (شعبه گلباد)


فروش ویلا زراعی
بر جاده امامزاده
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۱  (شعبه گلباد)


فروش زمین زراعی
امامزاده جاده قامت
به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار (خیابان ۱۲ متری نواب صفوی)
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ رودکی خ حسن نژاد
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۵۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۰۵۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ پشت ازمایشگاه میلانی
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه روبروی استانداری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
پنجراه به طرف ایالت پاساژ دومین مغازه افتخاری
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
نبش پنجراه
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
از طرف میدان امام حسین سمت راست
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه
به مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه
به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۷  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۶۸  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
پنجراه جنب جهاد دانشگاهی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پنجراه نبش ورودی ارتش
به مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۷۲  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
پنجراه حافظ ١
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۸۰۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خانباباخان ۱ پشت اداره اموزش پرورش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۸۰۰۹  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سلماس روستای گنج آباد راه ماشین رو نرسیده به روستای فوق و راه پیاده رو کناردیوارجهادکشاورزی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۳

کد آگهی : ۸۰۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برق یاسر کوی ۱۳ آبان
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۸۰۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پشت آزمایشگاه میلانی آپارتمان فردوس
به مبلغ ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۴

کد آگهی : ۸۰۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوی مهندسین فاز ۲
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۸۰۲۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی کهرم
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۸۰۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد آگهی : ۸۰۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی خیابان پور مصطفی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۰۱

کد آگهی : ۷۹۹۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی ۲ کوی کیوان کوی۵عارفیان کوچه ی ثامن الحجج
به مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۹۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸ شهریور،کوثر،تقاطع اُمید
به مبلغ ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۹۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
وکیلی خ علوی کوی ۳
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کد آگهی : ۷۹۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ویلا شهر
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کد آگهی : ۷۹۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان معلم
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
وکیلی کوی کاوه
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کد آگهی : ۷۹۸۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران ۱
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد آگهی : ۷۹۰۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی آبشناسان کوی ۱۸
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۹۰۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه.خ ارتش،کوی ۷جهانگیرزاده،کوی سوم
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۹۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امنیت طلب کوی ارم
به مبلغ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۹۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم جامی
به مبلغ ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ورزش ساختمان سقراط پزشکان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۵۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی نزدیک فلکه خیام
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۲

کد آگهی : ۷۹۵۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش اصلی بالای پاساژ خرم
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ یک کوچه ۱۲
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امین ۱۴ متری فرهنگیان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فارابی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کد آگهی : ۷۹۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دره چایی
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸ شهریور زمینهای کوثر کوچه ۱۲ متری
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور جنت
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۶  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
ابعد از امامزاده بین روستای ایگدیر و تبت(اورمان یولی)،
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
البرز خیابان ولایت
به مبلغ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام پشت کافه دانشجو
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۲۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده کوی
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۳۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
محتشم جامی
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای جاده بند مجتمع مسکونی ستارخان
به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه خانباباخان جدید ( کوی میر احمد)
به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی رسالت
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مولوی طوبی
به مبلغ ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۹۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام پشت کافه دانشجو مجتمع ارک
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۷۹۴۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ عمار خ فرهادی
به مبلغ ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۷۹۴۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان مدنی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کد آگهی : ۷۹۵۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام شمالی کوچه خانباباخان
به مبلغ ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۲

کد آگهی : ۷۹۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری محتشم جامی ۲
به مبلغ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۳

کد آگهی : ۷۹۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
صاحب تبریزی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۷۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپارتمان،۱۳۰ متر،بر آپادانا
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۴

کد آگهی : ۷۹۵۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ٢ . سیدجواد . کوی پورمصطفی
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۳

کد آگهی : ۷۹۶۰  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده قرجلر نرسیده به تپه کوچه روبروی کوی نگار
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آزادگان
به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رودکی حسن نژاد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
یاسر سلطانی
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امام علی.امام رضا ۲.زمینهای جباری
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه غفاری آذر
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۹۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
استاد برزگر
به مبلغ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۷۸۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جنب آپارتمان میلاد
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۲

کد آگهی : ۷۹۲۲  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارشاد سمت مسجد موسی بن جعفر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۱۸

کد آگهی : ۷۹۰۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان وکیلی
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۸۰۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
خیام پنجراه فلکه خیام
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۷

کد آگهی : ۷۸۱۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان معلم کوچه ۱۷ سال ساخت ۸۵
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۹

کد آگهی : ۷۸۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان معلم
به مبلغ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۲۹

کد آگهی : ۷۸۹۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ساختمان دربست باکری
پیش ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۰۳

کد آگهی : ۷۸۴۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش پنجراه امام سرداران
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۷۸۴۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
فرقی نمیکنه از مدرس و کاشانی به بالا
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۷۸۵۱  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۷۸۵۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر ارتش حافظ ارشاد
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۱۷

کد آگهی : ۷۸۷۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
باکری/وکیل باشی/انتهای حبیب بیگ ۲
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۷۴۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی نرسیده به مسجد فاطمیه
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۸۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرداران کوچه تلفنخانه اپارتمان سبحان ۵ واحد ۵
به مبلغ ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۲۱

کد آگهی : ۷۸۶۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
برق امینی حسنی خیام جنوبی دانش ارتش
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۳/۲۲

کد آگهی : ۷۱۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان ورزش
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۷۱۴۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان طبقه ۲
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ارومیه برخ حافظ۲ ۳قطعه بعد از چهار راه عطایی جدید
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۴۱۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
خیابان ارتش
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۷۴۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
ساحلی فلکه پرواز ۱۶ متری دست راست بطرف خ یاسین
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق جواهر مجتمع سامان ۴
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۷۵۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
داداش نژاد آپارتمان ثنا
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۰۹

کد آگهی : ۷۵۸۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان امینی کوی ۳ پلاک
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۷۴۸۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده سه راهی ایدیر اول تبت بر جاده اسفالت
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۵۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۷۴۲۷  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
بر خ حسنی
به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۰/۰۲

کد آگهی : ۷۳۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ دانشکده آپارتمان میخک
پیش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۵

کد آگهی : ۷۳۳۳  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان سعدی،بوستان
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۷۳۳۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی کوچه آریا کوی برزگر
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۷۳۲۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه شهریار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۳۰۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه تعویض روغن آپارتمان موسوی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

کد آگهی : ۷۳۲۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ جنب ساختمان بانک صادرات
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کد آگهی : ۷۲۶۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه ساختمان کوثر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۷/۰۸

کد آگهی : ۷۲۴۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارگ ساختمان ۶۹
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۷۰۸۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان برق پشت اداره برق
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۱۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۷۱۴۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش ساختمان اطلس طبقه ۵
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۷۴  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
سرداران ( کارمندی مجردی )
پیش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۶۸۹۸  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
خیام شمالی جنب آموزش و پرورش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۶۹۱۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۰۸

کد آگهی : ۷۱۲۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
حسنی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۴۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۷۱۳۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر فلکه دخانیات
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۷۰۴۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خیابان میرداماد نبش کوچه ۱۵
پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۷۰۹۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
رودکی آخر سهند
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۷۱۲۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار خیابان حج
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کد آگهی : ۷۱۱۰  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۷۰۹۲  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۷

کد آگهی : ۶۸۵۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ نبش کوچه فرخی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۵۰۷۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی فرخی آپارتمان آیلا طبقه ۷
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کد آگهی : ۶۹۴۳  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
عمار
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۷۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
آخر خیابان سنگی خیابان جامی کوچه ۳
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۶۹۳۹  (شمس 118)


اجاره آپارتمان تجاری
خیابان ارتش خیابان کوثر
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کد آگهی : ۷۰۰۴  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
حضرتپور کوچه ۱۲ متری دونبش
پیش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۰۴

کد آگهی : ۶۷۹۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۶۹۳۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
کوی مهران داداش نژاد
پیش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کد آگهی : ۶۸۸۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ آپارتمان زمرد
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۶۴۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
شیخ تپه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۸۷۲  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
ارشاد شفا روبروی اورژانس
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۶۱۱۸  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
خ مولوی خ شمس کوی چهارم
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

کد آگهی : ۶۷۰۰  (شمس 118)


اجاره مغازه تجاری
بر امام
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۵۰۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ارک به سمت دانش ساختمان ۶۷
به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۶۰۱۸  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان محتشم بالاتر از دانشگاه سما خیابان آسیوندزاده
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۲/۰۸

کد آگهی : ۵۰۴۶  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
والفجر دانشکده ادبیات نبش خ اصلی
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۵۰۸۶  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش کوی جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۵۰۹۰  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۱/۲۷

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد